Домановская М. Е. Византинистика в Харьковском университете (середина ХІХ – начало ХХ вв.)

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 – историография, источниковедение и специальные исторические дисциплины. – Институт украинской археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского НАН Украины, Киев, 2015.

В диссертации впервые осуществлено исследование процесса становления и развития византинистики как научной и учебной дисциплины в Харьковском университете (середина ХІХ – начало ХХ вв.). Предложена его периодизация, охарактеризованы политические и социокультурные условия зарождения византинистики в Харьковском университете. Определен круг ученых-византинистов, дана характеристика их научного наследия, акцентировано внимание на роли византиноведческой составляющей в учебном процессе. Проанализированы научные коммуникации упомянутого круга ученых, рассмотрен вопрос о существовании византинистической научной школы в Харьковском университете.

Ключевые слова: Харьковский университет, историческая наука, византинистика,

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 – историография, источниковедение и специальные исторические дисциплины. – Институт украинской археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского НАН Украины, Киев, 2015.

славистика, искусствоведение.

Публикации

 1. Домановська М. Є. Василь Карлович Надлер як візантиніст / М. Є. Домановська // Вісник Харківського національного університету іменіВ. Н. Каразіна. – Х., 2011. – № 939 : Історія України. Українознавство : історичні та філософські науки. – Вип. 14. ‑ С. 39–49.
 2. Домановська М. М. С. Дринов про Русь і Візантію як ворогів Болгарії у Х ст. / М. Є. Домановська // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2012. – Т. 25. – С. 26–38.
 3. Домановська М. Візантиністика в навчальних курсах історико-філологічного факультету Харківського університету (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / М. Є. Домановська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Чернігів, 2012. – Сер. : Історичні науки. – Вип. 106. – С. 3–8.
 4. Домановська М. Є. Візантиністика в творчості і планах О.Білецького (до 130 річниці від дня народження) / М. Є. Домановська // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – Х., 2013. – № 1055 : Історія України. Українознавство : історичні та філософські науки. – Вип. 16. – С. 15–22.
 5. Домановська М. М. О. Лавровський (1825–1899) про русько-візантійські угоди Х ст. / М. Домановська // Сіверянський літопис. – 2013. ‑ № 2. – С. 101–111.
 6. Домановская М. Е. ХІІ Археологический съезд и харьковская византинистика / М. Е. Домановская // Научные ведомости Белгородского государственного университета. История. Политология. Экономика. Информатика. – Белгород, 2013. – № 15 (158). –– Вып. 27. – С. 55–61.
 7. Домановська М. Загальні умови розвитку візантиністики в Російській імперії і початок візантійських студій у Харківському університеті (початок ХІХ – 60-ті рр. ХІХ ст.) / М. Домановська // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2013. – Т. 26.– С. 236–249.
 8. Домановська М. Є. Історична славістика та візантиністика у Харківському університеті (середина ХІХ – поч. ХХ ст.) : традиції у вивченні та викладанні середньовічної історії південних слов’ян / М. Є. Домановська// Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Х., 2014. – № 117 : Історія. – Вип. 48. – С. 188–197.
 9. Домановська М.Є. П. В. Безобразов як рецензент (до 90-річчя від дня смерті) / М. Є. Домановська // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы VI Международной научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения академика В. П. Бузескула (Харьков, 10–11 октября 2008 г.). – Х., 2008. – С. 65–66.
 1. Домановская М. Е. Понятие «византизм» в научном наследии В. К. Надлера / М. Е. Домановская // Российское византиноведение: Традиции иперспективы. Тезисы докладов XIX Всероссийской научной сессии византинистов. – М., 2011. – С. 84–87.
 2. Домановська М. Є. М. С. Дринов про балканські походи князя Святослава у контексті візантійсько-болгарського протистояння Х ст. (допитання про межі об’єктивності історика) / М. Є. Домановська // Проблемы истории и археологии Украины. Материалы VIII международной конференции 9–10 ноября 2012 г. – Х., 2012. – С. 86.
 3. Домановська М. Візантиністика в спеціальних навчальних курсах історико-філологічного факультету Харківського університету (другаполовина ХІХ – початок ХХ ст.) / М. Є. Домановська // Древнее Причерноморье. Х чтения памяти проф. П. О. Карышковского. Материалы международной научной конференции. Одесса, 11–12 марта 2013 г. – Одесса,  – С. 88–93.
 4. Домановская М. Е. Н. А. Лавровский – автор методики «обратного перевода» в исследовании русско-византийских договоров Х в./ М. Е. Домановская // Византия и византийское наследие в России и мире. Тезисы докладов ХХ Всероссийской научной сессии византинистов. Москва, 3‑6 июня 2013 г. – М., 2013. – С. 92–95.
 5. Домановская М.Е. О возможности существования русско-византийских договоров в IX в. (отдельные замечания к трактовке проблемы) / М. Е. Домановская, А. Н. Домановский // Дриновський збірник. – Т. 1. – Харків; Софія, 2007. – С. 46–59.
 1. Домановська М. Рєдін Єгор Кузьмич / М. Домановська, А. Домановський // Сходознавство і візантологія України в іменах: біобібліогр.слов. / упоряд. : Е. Г. Циганкова та ін. – К., 2011. – С. 188–189.
 2. Домановська М. Савва Володимир Іванович / М. Домановська // Сходознавство і візантологія України в іменах: біобібліогр. слов. / упоряд.:Е. Г. Циганкова та ін. – К., 2011. – С. 198.
 3. Домановська М. Шміт (Шмідт) Федір Іванович / М. Домановська, А. Домановський // Сходознавство і візантологія України в іменах: біобібліогр. слов. / упоряд.: Е. Г. Циганкова та ін. – К., 2011. – С. 245–247.
 4. Домановська М. Є. Проблеми візантиністики у дисертаційних дослідженнях, захищених в Україні у 2009–2011 рр. / А. М. Домановський, М. Є. Домановська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Х., 2012. – № 1006 : Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. ‑ Вип. 15. – С. 109–141.
 5. Домановська М. Єгор Кузьмич Рєдін – перший харківський дослідник Херсонеса Таврійського (до питання про участь у підготовці видання “Пам’ятки Християнського Херсонеса”) / М. Домановська, Г. Штан// Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІ / Від. ред. д. іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України П. С. Сохань; упоряд. Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – К., 2012. – С. 198–203.
 6. Домановская М. Е. Е. К. Редин – первый харьковский исследователь Херсонеса Таврического / М. Е. Домановская, Г. В. Штан // ‛Pωμαĩος: сборник статей к 60-летию проф. С. Б. Сорочана // Нартекс. Byzantina Ukrainensis.– Т. 2. – Х., 2013. – С. 163–170.
 7. Гордієнко Д., Домановська М. До участі Ніжинського історико-філологічного товариства в Харківському археологічному з’їзді: проблема повернення пам’яток (за листуванням Є. Рєдіна та М. Бережкова) / Д. Гордієнко, М. Домановська // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІІ: / Від. ред. д. іст. наук, проф. Ю.А. Мицик; упоряд. Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – К.,  – С. 119–139.

Автореферат

Файда О.В. Византинистика в Киевской Духовной Академии в 1819–1919 гг.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 – историография, источниковедение и специальные исторические дисциплины. – Львовский национальный университет имени Ивана Франко. – Львов, 2006.

В диссертации проведено комплексное исследование общих тенденций и особенностей развития византинистики в Киевской Духовной Академии – высшем образовательно-научном учреждении Православной церкви на украинских землях в ХІХ–начале ХХ ст. Установлено, что византиноведение занимало одно из видных мест в учебных программах, в структуре учебно-научных подразделений Киевской Духовной Академии, в формировании контактов учреждения с другими научно-исследовательскими институциями и играло заметную роль в повышении научной квалификации студентов и преподавателей. Исследование прошлого Византии в Академии осуществлялось при посредничестве историко-богословских наук, прежде всего, церковной истории, патрологии, литургики и церковной археологии. Научно-педагогическая деятельность выдающихся византинистов учреждения, их вклад в развитие украинской, русской, мировой византинистики, а также византиноведческий задел талантливых студентов Академии, содействовали становлению ее, как одного из ведущих центров византинистики в Российской империи.

Ключевые слова: византиноведение, историография, историко-богословские науки, духовное образование, Киевская Духовная Академия.

Публикации

 • Файда О. Спадщина Київської Духовної Академії: спроби переосмислення та перспективи дослідження у сучасній українській історіографії // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Київ: НПУ, 2002. – Вип.L(50). – С.243–253.
 • Файда О. Кирило-мефодіяна на сторінках “Трудов Киевской Духовной Академии” // Проблеми слов’янознавства. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – Вип.53. – С.27–36.
 • Файда О. Микола Гроссу та його візантиністичні студії // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – №5–6. – С.95–105.
 • Файда О. Візантиністика в Київській Духовній Академії на початку ХХ століття // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Вимір, 2004. – Вип.14. – Історія. – С.115–125.
 • Файда О. Візантиністика у дисертаціях студентів Київської Духовної Академії (30-ті роки XIX ст. – початок XX ст.) // Південний архів: Збірник наукових праць. – Випуск XXII. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – С.41–44.
 • Файда О. З минулого церковно-історичної науки в Україні: Володимир Барвінок // Апологет. Богословський збірник Львівської духовної академії і семінарії Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Львів, 2003. – №1. – С.99–104.

Автореферат

Сорочан С. Б. Торговля в Византии IV – IX веков. Структура и организация механизмов обмена

Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02. – Всемирная история. Харьковский государственный университет, Харьков, 1998.

Основные положения диссертации отражают те аспекты организационной системы торговли Византии в эпоху перехода от поздней античности к средневековью, которые редко привлекали внимание специалистов или отличаются спорностью трактовок. Собранные материалы позволяют по-новому взглянуть на устоявшиеся представления о кризисном, дезурбанизационном состоянии византийского раннесредневекового общества. Изучение всего континуума и инфраструктуры мест торговли (рыночных площадей, торгово-ремесленных кварталов и рядов, мастерских, лавок, гостиниц, складов, ярмарок и пр.) говорит об их развитости и указывает на сравнительно высокий уровень механизмов обмена, проходивших длительную, постепенную перестройку на новый лад. В диссертации прослеживается связь этих изменений с пространственными структурами хозяйства греко-римского города первых веков н.э. и делается вывод о континуитетном характере протекавших процессов.

Ключевые слова: Византия, организация торговли, места торговли, город, поздняя античность, раннее средневековье, континуитет.

Публикации

Монографии

1. Византия IV-IX веков: этюды рынка. Структура механизмов обмена. – Харьков: АО «Бизнес Информ», 1998. – 452 с; ил.

2. Экономические связи античных городов Северного Причерноморья в I в. до н.э. – V в. н.э. (на материалах Херсонеса). – Харьков: Вища школа, 1989. – 136 с; ил. (Співавт.: Кадєєв В.І.).

Статьи

1. Экономические связи Херсонеса со скифо-сарматским населением Крыма в I в. до н.э. – V в. н.э. // Античные государства и варварский мир. – Орджоникидзе: Северо-Осетинский гос. университет им. К.Л.Хетагурова, 1981. – С.26-37.

2. Про так звані рубчасті світильники з Херсонеса II Археологія. – 1982. – № 38. – С.43–50.

3. Западнопонтийские светильники ІІ – VI вв. из Херсонеса // Вестник Харьковского университета,- 1983. – № 238: История и культура досоциалистических формаций. – С. 94-100. (Співавт.: Шевченко А.В.).

4. Светильники в погребальном обряде античных городов Северного Причерноморья // Античная культура Северного Причерноморья. – К.: Наукова думка, 1984. – С. 147-156. (Співавт.: Зубарь В.М.).

5. Економічні зв’язки Херсонеса Таврійського з заходом в I ст. до н.е. – V ст. н.е. // Археологія. – 1985. – № 50. – С. 9–18.

6. Египетские и сирийские светильники первых веков из Херсонеса // Вестник Харьковского университета. – 1985 – № 268: История СССР и зарубежных стран. – С. 95-100. (Співавт.: Кадсєв В.І.).

7. Новый погребальный комплекс II-IV вв. н.э. и экономическое развитие Херсонеса // Античная культура Северного Причерноморья в первые века нашей эры – К.: Наукова думка, 1986. – С. 101-129. (Співавт.: Зубарь В.М.).

8. Античные светильники из Тиры // Античные древности Северного Причерноморья. -К.. Наукова думка, 1988. -С. 115-133. (Співавт.: Сон Н.О.).

9. Херсонес і Західний Понт: проблема контактів // Археологія. – 1989. – № 4. – С. 91–102. (Співавт.: Кадєєв В.І.).

10. Навершие архиерейского жезла с надписью // Вестник Харьковского университета. – 1992. – № 362. – История. – Вып. 25. – С. 90–96. (Співавт.: Матанцева Т.О.).

11. О политической роли и идейной ориентации торгово-ремесленного населения Византии в эпоху иконоборчества // Вестник Харьковского университета. – 1992. – № 363. – История. – Вып. 26. – С. 92–101.

12. Мифы и реалии херсонесского хлебного экспорта // Древности 1994. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Харьков: АО «Бизнес Информ», 1994. – С. 66–72.

13. Организация гостиничной службы в ранней Византии // Античность и средневековье Европы: Межвуз. сб. науч. тр. – Пермь,1994. – С. 167–175.

14. К вопросу о посреднической торговле в Византии VII-IX вв. // Вестник Харьковского университета. – 1994. – № 385. – История. – Вып. 28. – С. 67–76.

15. Типологія торговельно-ремісничих асоціацій Візантії VII – IX ст. // Археологія. – 1995. -№1. – С. 34-46.

16. О торгово-экономической политике Византии в Таврике VII-IX вв. // Проблемы археологии древнего и средневекового Крыма. – Симферополь: Таврия,1995. – С. 114–122.

17. Случайность или система? Раннесредневековый византийский «меркантилизм» // Древности 1995. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Харьков: АО «Бизнес Информ», 1995. – С. 122–132.

18. О торгово-экономической политике Византии в Нижнем Подунавье в VII-X вв. // Болгарский ежегодник. – Харьков; София, 1996. – Т.2. – С. 60–78.

19. О роли военного фактора в судьбе византийского города в «темные века» // Античность и средневековье Европы: Межвуз. сб. науч. тр. – Пермь, 1996. – С. 186–198.

20. Новые данные о положении Херсонеса Таврического в IV – первой половине VII вв. н.э. // Древности степного Причерноморья и Крыма. – Запорожье: ЗГУ, 1996. – С. 123–131. (Співавт.: Зубарь В.М.).

21. К вопросу об уменьшении вместимости византийских грузовых кораблей в «темные века» // Древности 1996. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Харьков: АО «Бизнес Информ», 1997. – С. 74–82.

22. Оn the Problem of the Social Stratification of Merchants in the Byzantine Empire of the Seventh-Ninth Centuries // Acts, 18* International Byzantine Congress, Selected Papers: Main and Communications, Moscow, 1991. Vol.2: History, Archaeology, Religion and Theology. – Sheperdstown, 1997. – P. 109–115.

23. Товарные склады в раннесредневековой Византии (IV – IX вв.) // Вісник Харківського державного університету. – 1997. – № 396. – Історія. – Вип. 29. – С. 14-24.

24. Понятие «прибыль» и размеры торгово-ремесленных доходов в раннесредневековой Византии // Античный мир. Византия. К 70-летию профессора В. И. Кадеева. – Харьков: АО «Бизнес Информ», 1997. – С. 300–319.

Тезисы докладов

1. Экономические связи Херсонеса Таврического с Балканами (I в. до н.э. – VI в. н.э.) // Народно-демократические революции и развитие славянских стран по пути социализма. X Всесоюзная научная конференция историков-славистов 30 января – 1 февраля 1985 г. – Харьков, 1985. – С. 156-157.

2. Херсонес в системе константинопольской торговли IV – первой половины VII вв. // Проблемы исследования античного и средневекового Херсонеса 1888 – 1988 гг. – Севастополь, 1988. – С.104-107.

3. Северное Причерноморье и Фракия в I – VI веках н.э.: проблема контактов (на материалах Херсонеса) // Дриновские чтения, посвященные 150-летию со дня рождения Марина Дринова. – Харьков, 1988. – С. 60-61. (Співавт.: Кадєєв В.І.).

4. Структура торговых пунктов в ранней Византии // Проблеми історії та археології давнього населення Української РСР. XX Республіканська конференція, Одеса, жовтень 1989 р. – К.: Наукова думка, 1989. – С. 215-216.

5. Светильники Тиры // Проблемы исследований античных городов. III науч. чтения, посвящ. памяти проф. В.Д.Блаватского, январь 1987. – М.,1989. – С. 114-115. (Співавт.: Сон Н.О.).

6. Проблемы организации торговли ранней Византии в болгарской историографии // Болгаристика в системе общественных наук: опыт, уроки, перспективы. Вторая всесоюзная конференция по болгаристике (II Дриновские чтения). – Харьков, 1991. – С. 181-182.

7. Организация контроля за купечеством в сфере внешней торговли Византии VII-IX вв. // Международные связи в средневековой Европе. Научные доклады и сообщения всесоюзного научного семинара (25 – 27 апреля 1991 г.). – Запорожье, 1991. – С. 19-21.

8. Торговцы в социальной структуре византийского общества VII – IX вв. // XVIII Международный конгресс византинистов. Резюме сообщений. – М.,1991. – Т.2 (L-Z). – С.1093- 1094.

9. О понятии «спекуляция» в раннесредневековой Византии // История и археология Слободской Украины. Всеукраинская конференция, посвященная 90-летию XII Археологического съезда. – Харьков, 1992. – С. 195–196.

10. К проблеме государственного контроля над торгово-ремесленными организациями раннесредневековой Византии // Международные отношения и государственные структуры в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе в IV – XVIII вв. Материалы научной конференции. – Запорожье, 1993. – С.95–100.

11. К вопросу о роли городской площади в раннесредневековой Византии // Вторая Кубанская археологическая конференция. Тезисы докладов. – Краснодар, 1993. – С.92–94.

12. 06 элементах меркантилизма в торгово-экономической политике Византии VII-IX вв. // Международ, конф. «Византия и народы Причерноморья и Средиземноморья (IV- IX вв.)». Тезисы докладов. – Симферополь, 1994. – С. 70–71.

13. Источники о византийских городах Фракии в «темные века» // III Дриновские чтения. Проблемы источниковедения, историографии истории и культуры Болгарии, истории болгаристики. -Харьков, 1994. – С. 28-29.

14. Об организации наземных торговых перевозок в Византии VII – IX вв. // Проблемы археологии, древней и средневековой истории Украины. Тезисы докладов. – Харьков, 1995. – С. 109-110.

15. К сведениям Ибн-Хордадбеха о городах ар-Рума // На честь заслуженого діяча науки України А.П.Ковалівського (1895 – 1969 рр.): Тези Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження. – Харків, 1995. – С. 51-53.

16. Корреляция торговых и политических интересов Византии в Крымской Готии VIІ-ІX вв. // Культуры степей Евразии второй половины I тысячелетия н.э. Международная научная археологическая конференция. – Самара, 1995. – С. 79–81.

17. К вопросу о планировке и функциях улиц раннесредневековых византийских городов // Проблемы истории и археологии Украины. К 140-летию со дня рождения Д.И.Багалея. – Харьков, 1997. – С. 65.

18. Общественные византийские бани: «феномен наличия» // Византия: кумуляция и трансляция культур. IX науч. Сюзюмовские чтения. – Екатеринбург, 1997. – С. 55-57.

19. Об экспортных возможностях херсонесского виноделия // Херсонес в античном мире. Историко-археологический аспект. Международная научная конференция. – Севастополь, 1997. – С. 112-113.

20. Об обстоятельствах и времени преобразования фемы Климаты в фему Херсон // Культуры степей Евразии второй половины I тысячелетия н.э. (вопросы хронологии). II Международная археологическая конференция. – Самара, 1997. – С. 58-60.

Автореферат