«Візантійщина»: візантійський цивілізаційний спадок у Центрально-Східній Європі / За ред. А. Домановського, О. Файди; уклад. М. Домановська. Харків: Майдан, 2018. 332 с.

byzant_2018

Збірка містить статті з історії трансляції, рецепції та осмислення візантійського культурно-цивілізаційного спадку на теренах Центрально-Східної Європи від часу загибелі Візантійської імперії до сьогодення.

Видання може бути корисним науковцям – історикам, філософам, культурологам, а також усім, хто цікавиться історією візантійського цивілізаційного спадку в сучасному світі.

Continue Reading…

Владимир (Швец), архимандрит, Сорочан С. Б. Введение в агиографию: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. Харьков: Майдан, 2018. 368 с.

schvec_sorochan

Учебное пособие по агиографии написано как с позиций исторической критики источников, так и с учетом богословских требований. Оно знакомит с основами ее теории и главными вехами исторического развития, причем основное внимание уделено византийской и российской агиографии и агиологии. Хорошим подспорьем для начинающего исследователя могут стать предлагаемый обширный список отечественных изданий агиографических источников, специальной литературы по предмету, справочных изданий, интернет-ресурсов, а также приложения. Пособие предназначено для студентов гуманитарных факультетов вузов, учащихся Духовных семинарий и академий, а также всем, кто интересуется церковной литературой.

Continue Reading…

«Византийская мозаика»: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме / Ред. проф. С. Б. Сорочан; сост. А. Н. Домановский. – Выпуск 5. – Харьков: Майдан, 2017. – 288 с. (Нартекс. Byzantina Ukrainensia. Supplementum 5)

byzant_mosaic_5

Сборник «Византийская мозаика» включает тексты Публичных лекций, прочитанных в 2016–2017 учебном году на собраниях Эллино-византийского лектория «Византийская мозаика», прошедших на базе кафедры истории древнего мира и средних веков Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина и Свято-Пантелеимоновского храма г. Харькова.

Continue Reading…

Роменский А. А. Империя ромеев и «тавроскифы». Очерки русско-византийских отношений последней четверти Х в. – Харьков: Майдан, 2017. – 340 с. (Нар текс. Byzantina Ukrainensia. Том 5)

romenskyi

Книга посвящена основным проблемам русско-византийских отношений в период введения христианства на Руси. Автор освещает византийскую политику князей Ярополка Святославича и Владимира Великого, раскрывает причины, характер и хронологию гражданской войны в Византии в 976–989 гг., а также Корсунского похода Владимира. Особое внимание уделено соглашению русов и византийцев в 988 г., подробностям брака «архонта росов» и порфирородной принцессы Анны, обстоятельствам крещения князя и организации Церкви на Руси.

Continue Reading…

Візантиністика у Харківському університеті (середина ХІХ – початок ХХI ст.): бібліогр. покажч. / уклад., вступ ст. М. Є. Домановська, А. М. Домановський; бібліогр. ред. С. Р. Марченко. – Харків: Майдан, 2017. – 158 с.

byz_stud_khark_unt

Бібліографічний покажчик містить бібліографію наукового доробку викладачів, співробітників і випускників Харківського університету в галузі візантиністики від середини ХІХ до початку ХХІ ст.

Continue Reading…

«Византийская мозаика»: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме / Ред. проф. С. Б. Сорочан; сост. А. Н. Домановский. – Выпуск 4. – Харьков: Майдан, 2016. – 270 с. (Нартекс. Byzantina Ukrainensia. Supplementum 4)

byzant_mosaic_4_cover

Сборник «Византийская мозаика» включает тексты Публичных лекций, прочитанных в 2015–2016 учебном году на собраниях Эллино-византийского лектория «Византийская мозаика», прошедших на базе кафедры истории древнего мира и средних веков Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина и Свято-Пантелеимоновского храма г. Харькова (Харьковская епархия Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата)).

Continue Reading…

Історики-медієвісти сучасної України

Головко О. Б. Історики-медієвісти сучасної України: довідник / [відп. ред. С. А. Копилов]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. — 68 с. (електронна версія)

dovidnyk_holovko1

Довідник містить данні про істориків-медієвістів сучасної України: зібрана інформація про дисертації і монографії, в яких вивчається історія середніх віків, визначені наукові інтереси вчених. У вступній статті висвітлені головні тенденції розвитку української медієвістики в ХІХ – на початку ХХІ ст. В заключній частині довідника наводяться телефони і електронні адреси найбільших наукових центрів України, де пра цюють історики-медієвісти.

Видання адресоване вченим-історикам, студентам вишів, широкому колу читачів, які цікавляться проблемами соціально-економічного, політичного та культурного поступу країн у добу середньовіччя.

Завантажити довідник (.pdf, 15,4 Mb)

Головною метою нашої праці є зібрання й узагальнення якомога ширшої інформації про дослідників, які зараз вивчають в Україні історію середніх віків. Йдеться про науковців, у доробку яких досліджуються проблеми серед ньовіччя на теренах, що виходять за межі сучасної Украї ни, у визначених більшістю сучасних медієвістів світу хронологічних рамках, які охоплюють період із середини V ст. до межі XV-XVI cт. Проте для повноти даних ми не оминули увагою науковців, які вивчають минуле дещо раніше першої і пізніше другої дат, тобто дослідники, які займаються «порубіжними» в часовому плані періодами між пізньою античністю і раннім середньовіччям та між пізнім середньовіччям і раннім новим часом.

Окремо слід наголосити на тому, що в довіднику, з огляду на особливос ті історичного розвитку і специфіку вивчення ареа лу, подано інформацію про дослідників, які вивчають в означених вище часових межах минуле Північного Причорномор’я і Криму.

Однозначно, що пропонована робота не є біобібліографічним довідником з медієвістики у класичному розумінні, потреба в підготовці якого, без всякого сумніву, існує. Наше видання можна швидше за все охарактеризувати як комунікаційний пошуковий довідник. Він дає коротку інформацію про нау ковців з метою, що, скориставшись нею, читач згодом при пот ребі зможе сам розширити свої знання про особу, яка зай має ться близькою до його інтересів проблематикою. У заключній частині довідника подано телефони й електронні адреси найбільших наукових і науково-навчальних центрів України, де пра цюють історики-медієвісти.

Єдиним пріоритетом у пошуку і систематизації персоналій для цього видання був не принцип викладання курсів з середньовічної історії, а саме наукова складова діяльності істориків. Інформації, яка стосується інших, крім наукового, напрямів роботи вчених, у нашій праці не подано. Зауважимо, що у випадку, коли дослідник захищав дисертації не за середньовічною тематикою, назви цих робіт у довіднику не вказуються. Укладач усвідомлює можливу неповноту інформації своєї синтези і з подякою розгляне всі зауваження колег щодо поповнення її матеріалів і вдосконалення наведених даних.

У процесі підготовки довідника автор отримав цінні поради і доповнення від Б. М. Боднарюка (Чернівці), О. Б. Бубенка (Київ), Л. В. Войтовича (Львів), М. В. Волощука (Івано-Франківськ), О. Б. Дьоміна (Одеса), С. А. Копилова (Кам’янець-Подільський), П. М. Котлярова (Київ), С. І. Лимана (Харків), О. М. Маклюк (За поріжжя), І. В. Нємченко (Одеса), С. Б. Сорочана (Харків), В. С. Степанкова (Кам’янець-Подільський) та інших колег, яким висловлює за це щиру подяку.