Домановська М. Є. Візантиністика у Харківському університеті (середина ХІХ – початок ХХ ст.)

26 лютого 2015 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 відбувся захист дисертації Домановської Марини Євгенівни «Візантиністика у Харківському університеті (середина ХІХ – початок ХХ ст.)», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами) і списком наукових праць автора за темою дисертації.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА
ІМЕНІ М. С. ГРУШЕВСЬКОГО

 ДОМАНОВСЬКА МАРИНА ЄВГЕНІВНА

УДК 930(477.54)”185/192”:94(100)”03/1453”

ВІЗАНТИНІСТИКА У ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
(середина ХІХ – початок ХХ ст.)

  07.00.06 – історіографія, джерелознавство

та спеціальні історичні дисципліни

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук

Київ – 2015

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Міністерство освіти і науки України

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Чорний Дмитро Миколайович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, кафедра українознавства, завідувач

Офіційні опоненти:

доктор історичних наук, професор Верба Ігор Володимирович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра історії Росії, професор

кандидат історичних наук, доцент Файда Олег Васильович, Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра історії середніх віків та візантиністики, доцент

З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.

АНОТАЦІЇ

Домановська М. Є. Візантиністика у Харківському університеті (середина ХІХ – початок ХХ ст.). – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни – Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Київ, 2015.

У дисертації вперше здійснено дослідження процесу становлення і розвитку візантиністики як наукової та навчальної дисципліни в Харківському університеті (середина ХІХ – початок ХХ ст.). Запропоновано його періодизацію, схарактеризовані політичні та соціокультурні умови зародження візантиністики у Харківському університеті. Визначено коло вчених-візантиністів, схарактеризовано їхній творчий спадок, акцентовано увагу на ролі візантинознавчої складової у навчальному процесі. Проаналізовано наукові комунікації зазначеного кола науковців, розглянуто питання про існування візантиністичної наукової школи у Харківському університеті.

Ключові слова: Харківський університет, історична наука, візантиністика, славістика, мистецтвознавство.

Домановская М. Е. Византинистика в Харьковском университете (середина ХІХ – начало ХХ вв.). – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 – историография, источниковедение и специальные исторические дисциплины. – Институт украинской археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского НАН Украины, Киев, 2015.

В диссертации впервые осуществлено исследование процесса становления и развития византинистики как научной и учебной дисциплины в Харьковском университете (середина ХІХ – начало ХХ вв.). Предложена его периодизация, охарактеризованы политические и социокультурные условия зарождения византинистики в Харьковском университете. Определен круг ученых-византинистов, дана характеристика их научного наследия, акцентировано внимание на роли византиноведческой составляющей в учебном процессе. Проанализированы научные коммуникации упомянутого круга ученых, рассмотрен вопрос о существовании византинистической научной школы в Харьковском университете.

Ключевые слова: Харьковский университет, историческая наука, византинистика, славистика, искусствоведение.

Domanovska M. E. Byzantine Studies at Kharkiv University from the  Mid-Nineteenth to the Early Twentieth Century. – Manuscript.

Thesis for Candidate’s degree in History, speciality 07.00.06 – Historiography, Source Studies and Special Disciplines of History – M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015.

For the first time in Ukrainian historiography, this dissertation offers a systematic study of the emergence and development of Byzantine studies as a discipline and part of the curriculum at Kharkiv University (mid-nineteenth to early twentieth century). Author creates a periodization and explores the political and socio-cultural conditions for the development of Byzantine studies at the University. The dissertation defines the circle of Kharkiv scholars engaged in Byzantine studies and analyzes their work and its significance in the context of the general development of academic scholarship in this period and the condition of Byzantinology in particular. The role and place of Byzantine subjects in the general courses for the students of history and law is characterized, and the special courses in Byzantine studies taught at the University are described. Author analyzes the papers on Byzantine studies presented at the 12th Archeological Congress in Kharkiv and the scholarly activities and communications of the Kharkiv University faculty engaged in Byzantine studies. The question of the existence of a Byzantinological school at Kharkiv University is also considered.

The dissertation argues that the development of Byzantine studies at Kharkiv University was influenced both by the general European trends in the humanities and by the peculiarities of the historical discourse in Russia, with its special stress on the significance of the Byzantine heritage in the culture and the traditions of state-building among the Eastern Slavs. Along with new and diverse research in Byzantine studies at Kharkiv University, the elements of disciplinary infrastructure were emerging: the number and range of courses was growing, the creation of a chair in Byzantine studies was considered, scholars from the University were taking part in setting up specialized journals in Byzantine studies and presented their work at specialized conferences and meetings.

The main subjects of interest for the Kharkiv scholars engaged in Byzantine studies were: the political history of Byzantium (O. P. Zernin, M. N. Petrov, V. K. Nadler, E. O. Chernousov), Rus’-Byzantine connections (M. O. Lavrovsky, V. I. Savva), Byzantium and the Southern Slavs (P. O. Lavrovsky, M. S. Drinov, G. A. Ilyinsky), the history of the Byzantine Church (A. S. Lebedev), Byzantine and Rus’ art (O. I. Kirpichnikov, E. K. Redin, F. I. Schmidt).

Key words: Kharkiv University, historiography, Byzantine studies, Slavic studies, art history.

Наукові праці, в яких опубліковані
основні наукові результати дисертації

 1. Домановська М. Є. Василь Карлович Надлер як візантиніст / М. Є. Домановська // Вісник Харківського національного університету іменіВ. Н. Каразіна. – Х., 2011. – № 939 : Історія України. Українознавство : історичні та філософські науки. – Вип. 14. ‑ С. 39–49.
 2. Домановська М. М. С. Дринов про Русь і Візантію як ворогів Болгарії у Х ст. / М. Є. Домановська // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2012. – Т. 25. – С. 26–38.
 3. Домановська М. Візантиністика в навчальних курсах історико-філологічного факультету Харківського університету (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / М. Є. Домановська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Чернігів, 2012. – Сер. : Історичні науки. – Вип. 106. – С. 3–8.
 4. Домановська М. Є. Візантиністика в творчості і планах О.Білецького (до 130 річниці від дня народження) / М. Є. Домановська // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – Х., 2013. – № 1055 : Історія України. Українознавство : історичні та філософські науки. – Вип. 16. – С. 15–22.
 5. Домановська М. М. О. Лавровський (1825–1899) про русько-візантійські угоди Х ст. / М. Домановська // Сіверянський літопис. – 2013. ‑ № 2. – С. 101–111.
 6. Домановская М. Е. ХІІ Археологический съезд и харьковская византинистика / М. Е. Домановская // Научные ведомости Белгородского государственного университета. История. Политология. Экономика. Информатика. – Белгород, 2013. – № 15 (158). –– Вып. 27. – С. 55–61.
 7. Домановська М. Загальні умови розвитку візантиністики в Російській імперії і початок візантійських студій у Харківському університеті (початок ХІХ – 60-ті рр. ХІХ ст.) / М. Домановська // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2013. – Т. 26.– С. 236–249.
 8. Домановська М. Є. Історична славістика та візантиністика у Харківському університеті (середина ХІХ – поч. ХХ ст.) : традиції у вивченні та викладанні середньовічної історії південних слов’ян / М. Є. Домановська// Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Х., 2014. – № 117 : Історія. – Вип. 48. – С. 188–197.

Праці апробаційного характеру

 1. Домановська М.Є. П. В. Безобразов як рецензент (до 90-річчя від дня смерті) / М. Є. Домановська // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы VI Международной научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения академика В. П. Бузескула (Харьков, 10–11 октября 2008 г.). – Х., 2008. – С. 65–66.
 2. Домановская М. Е. Понятие «византизм» в научном наследии В. К. Надлера / М. Е. Домановская // Российское византиноведение: Традиции иперспективы. Тезисы докладов XIX Всероссийской научной сессии византинистов. – М., 2011. – С. 84–87.
 3. Домановська М. Є. М. С. Дринов про балканські походи князя Святослава у контексті візантійсько-болгарського протистояння Х ст. (допитання про межі об’єктивності історика) / М. Є. Домановська // Проблемы истории и археологии Украины. Материалы VIII международной конференции 9–10 ноября 2012 г. – Х., 2012. – С. 86.
 4. Домановська М. Візантиністика в спеціальних навчальних курсах історико-філологічного факультету Харківського університету (другаполовина ХІХ – початок ХХ ст.) / М. Є. Домановська // Древнее Причерноморье. Х чтения памяти проф. П. О. Карышковского. Материалы международной научной конференции. Одесса, 11–12 марта 2013 г. – Одесса,  – С. 88–93.
 5. Домановская М. Е. Н. А. Лавровский – автор методики «обратного перевода» в исследовании русско-византийских договоров Х в./ М. Е. Домановская // Византия и византийское наследие в России и мире. Тезисы докладов ХХ Всероссийской научной сессии византинистов. Москва, 3‑6 июня 2013 г. – М., 2013. – С. 92–95.

Праці, які додатково відображають
наукові результати дисертації 

 1. Домановская М.Е. О возможности существования русско-византийских договоров в IX в. (отдельные замечания к трактовке проблемы) / М. Е. Домановская, А. Н. Домановский // Дриновський збірник. – Т. 1. – Харків; Софія, 2007. – С. 46–59.
 2. Домановська М. Рєдін Єгор Кузьмич / М. Домановська, А. Домановський // Сходознавство і візантологія України в іменах: біобібліогр.слов. / упоряд. : Е. Г. Циганкова та ін. – К., 2011. – С. 188–189.
 3. Домановська М. Савва Володимир Іванович / М. Домановська // Сходознавство і візантологія України в іменах: біобібліогр. слов. / упоряд.:Е. Г. Циганкова та ін. – К., 2011. – С. 198.
 4. Домановська М. Шміт (Шмідт) Федір Іванович / М. Домановська, А. Домановський // Сходознавство і візантологія України в іменах: біобібліогр. слов. / упоряд.: Е. Г. Циганкова та ін. – К., 2011. – С. 245–247.
 5. Домановська М. Є. Проблеми візантиністики у дисертаційних дослідженнях, захищених в Україні у 2009–2011 рр. / А. М. Домановський, М. Є. Домановська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Х., 2012. – № 1006 : Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. ‑ Вип. 15. – С. 109–141.
 6. Домановська М. Єгор Кузьмич Рєдін – перший харківський дослідник Херсонеса Таврійського (до питання про участь у підготовці видання “Пам’ятки Християнського Херсонеса”) / М. Домановська, Г. Штан// Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІ / Від. ред. д. іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України П. С. Сохань; упоряд. Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – К., 2012. – С. 198–203.
 7. Домановская М. Е. Е. К. Редин – первый харьковский исследователь Херсонеса Таврического / М. Е. Домановская, Г. В. Штан // ‛Pωμαĩος: сборник статей к 60-летию проф. С. Б. Сорочана // Нартекс. Byzantina Ukrainensis.– Т. 2. – Х., 2013. – С. 163–170.
 8. Гордієнко Д., Домановська М. До участі Ніжинського історико-філологічного товариства в Харківському археологічному з’їзді: проблема повернення пам’яток (за листуванням Є. Рєдіна та М. Бережкова) / Д. Гордієнко, М. Домановська // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІІ: / Від. ред. д. іст. наук, проф. Ю.А. Мицик; упоряд. Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – К.,  – С. 119–139.

Автореферат

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.