Файда О. В. Візантиністика в Київській Духовній Академії в 1819–1919 рр.

18 квітня 2006 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради К 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська 1, тел. 2964771) відбувся захист дисертації Олега Васильовича Файди «Візантиністика в Київській Духовній Академії в 1819–1919 рр.», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

ФАЙДА Олег Васильович

УДК 930.1: 94] (495.02)+378:2(477 “1819–1919”)

Візантиністика в Київській Духовній Академії В 1819–1919 рр.

Спеціальність 07.00.06 –

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Автореферат дисертації

на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

 Львів – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі історії середніх віків та візантиністики Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Шиян Раїса Василівна, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри історії середніх віків та візантиністики

Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор Верба Ігор Володимирович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри історії Росії кандидат історичних наук,

доцент Щодра Ольга Михайлівна, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства

Провідна установа: Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, кафедра історіографії, джерелознавства та археології, м. Харків.

З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: вул. Драгоманова, 5, м. Львів, 79005.

АНОТАЦІЯ

Файда О.В. Візантиністика в Київській Духовній Академії в 1819–1919 рр. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006.

У дисертації проведено комплексне дослідження загальних тенденцій та особливостей розвитку візантиністики у Київській Духовній Академії – вищому освітньо-науковому закладі Православної церкви на українських землях у ХІХ–на початку ХХ ст. З’ясовано, що візантинознавство посідало одне з чільних місць у навчальних програмах, у структурі навчально-наукових підрозділів Київської Духовної Академії, у формуванні контактів закладу з іншими науково-дослідними інституціями та відігравало помітну роль у підвищенні наукової кваліфікації викладачів і студентів Академії. Дослідження минулого Візантії в Академії здійснювалося за посередництвом історико-богословських наук, насамперед, церковної історії, патрології, літургіки та церковної археології. Науково-педагогічна діяльність визначних візантиністів закладу, їхній внесок у розвиток української, російської та світової візантиністики, а також візантинознавчий доробок талановитих студентів закладу, сприяли становленню Київської Духовної Академії як одного з провідних центрів візантиністики в Російській імперії.

Ключові слова: візантиністика, історіографія, історико-богословські науки, духовна освіта, Київська Духовна Академія.

АННОТАЦИЯ

Файда О.В. Византинистика в Киевской Духовной Академии в 1819–1919 гг. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 – историография, источниковедение и специальные исторические дисциплины. – Львовский национальный университет имени Ивана Франко. – Львов, 2006.

В диссертации проведено комплексное исследование общих тенденций и особенностей развития византинистики в Киевской Духовной Академии – высшем образовательно-научном учреждении Православной церкви на украинских землях в ХІХ–начале ХХ ст. Установлено, что византиноведение занимало одно из видных мест в учебных программах, в структуре учебно-научных подразделений Киевской Духовной Академии, в формировании контактов учреждения с другими научно-исследовательскими институциями и играло заметную роль в повышении научной квалификации студентов и преподавателей. Исследование прошлого Византии в Академии осуществлялось при посредничестве историко-богословских наук, прежде всего, церковной истории, патрологии, литургики и церковной археологии. Научно-педагогическая деятельность выдающихся византинистов учреждения, их вклад в развитие украинской, русской, мировой византинистики, а также византиноведческий задел талантливых студентов Академии, содействовали становлению ее, как одного из ведущих центров византинистики в Российской империи.

Ключевые слова: византиноведение, историография, историко-богословские науки, духовное образование, Киевская Духовная Академия.

ANNOTATION

Fayda O.V. Byzantine study in the Kyiv Theological Academy in 1819–1919. – Manuscript.

A thesis for the Scholarly Degree of Candidate of History, speciality 07.00.06 – Historiography, sources study science and special historical disciplines. – L’viv Ivan Franko National University. – L’viv, 2006.

On the basis of study of educational and scientific activity of Kyiv Theological Academy the place and role of Byzantine study in the educational programs, in the process of preparation of specialists, exploring work, scientific contacts, in the personal achievements of professors and teachers of Academy and in the works of students of institution are defined in thesis. Research is based on the unpublished and published sources related to Byzantine study in scientific life and educational process of Academy.

Kyiv Theological Academy was founded in 1819 on the base of old centre of the Ukrainian culture – Kyiv-Mohyla Academy and lasted to 1919, when it was closed by bolshevists. Institution became the leading educationally-scientific center of the Orthodox Church on Ukrainian territory. It’s administrative, scientific and educational activity was determined by regulations common for all higher theological institutions of the Russian empire and was carried out under the control of the higher church department of the country and local metropolitan.

Knowledge on history and culture of Byzantium, its theological inheritance were represented by the educational courses of KTA of historic and theological character. In 1910, after the protracted discussions in an academic corporation, its conservative-minded representatives insisted on formation of the special educational-scientific subsection from “Byzantine study” namely “department of history of Greek-Eastern church”. The process of obtaining the knowledge about the history of Byzantium and realization of researches in this industry was provided by the base of Byzantine study literature and sources of library of Academy. The institution published works of the byzantinists of the Russian empire and translations of foreign authors’ works in it’s own printing organ. Cooperation with a scientific world and in particular with the Russian archaeological institute in Constantinople, and also oversea scientific trips of representatives of institution to the former Byzantine territories (the orthodox East) advanced the development of Byzantine study. Work of storing and studying the Byzantine culture was conducted in Church-archaeological and historical and in Church-archaeological museum at Kyiv Theological Academy.

Researches on Byzantine study are represented by works of professors, teachers and students of institution. This direction developed in Academy on the basis of historical and theological sciences. Central place among them was taken by church history. By the means of this science Byzantine study was developed by F.Ternovskyj, M.Hrossu, celibate priest Anatoliy (Hrysyuk), O.Voronov, I.Malyshevskyj. Other historical and theological science within the limits of which Byzantine study researches were carried out – patrology and patristics, represented in institution by the works of К.Skvortsov, К.Popov, M.Hrossu, T.Lyashchenko, M.Oksiyuk, S.Yepiphanovych, M.Fetisov. Medieval Greek theological practical work was expansively explored in Academy by О.Dmytriyevskyi, and in a little while by his student M.Palmov. In this direction also worked М.Skaballanovych. Except for researches on liturgy the study of artistic monuments of Byzantine culture was carried out in KTA and is represented, above all things, in the works of M.Petrov. Works on Byzantium church law were written by P.Lashkaryov.

Dissertations of Academy students also have historiographical value. Most frequently all the pupils of the institution concentrated on Byzantine study in the context of church history, patrology, liturgy. Exactly from dissertations on this subject began their scientific career outstanding bizantinists – V.Barvinok, K.Kekelidze, S.Ternovskyi et al.

Thus, in Kyiv Theological Academy in ХІХ – at the beginning of the ХХ century was a powerful Byzantine study group with a theological objective.

Key words: Byzantine study, historiography, historical-theological sciences, theological education, Kyiv Theological Academy.

Основний зміст дисертації викладено у таких публікаціях автора:

 

  • Файда О. Спадщина Київської Духовної Академії: спроби переосмислення та перспективи дослідження у сучасній українській історіографії // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Київ: НПУ, 2002. – Вип.L(50). – С.243–253.
  • Файда О. Кирило-мефодіяна на сторінках “Трудов Киевской Духовной Академии” // Проблеми слов’янознавства. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – Вип.53. – С.27–36.
  • Файда О. Микола Гроссу та його візантиністичні студії // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – №5–6. – С.95–105.
  • Файда О. Візантиністика в Київській Духовній Академії на початку ХХ століття // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Вимір, 2004. – Вип.14. – Історія. – С.115–125.
  • Файда О. Візантиністика у дисертаціях студентів Київської Духовної Академії (30-ті роки XIX ст. – початок XX ст.) // Південний архів: Збірник наукових праць. – Випуск XXII. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – С.41–44.
  • Файда О. З минулого церковно-історичної науки в Україні: Володимир Барвінок // Апологет. Богословський збірник Львівської духовної академії і семінарії Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Львів, 2003. – №1. – С.99–104.

Автореферат

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.