Лиман С. І. Середньовічні цивілізації Західної, Центральної та Південно-Східної Європи: досвід досліджень в українських землях Російської імперії (1804 – перша половина 1880-х рр.)

19 лютого 2010 р. о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64. 051. 10 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, площа Свободи, 4, аудиторія V-58 відбувся захист дисертації Лимана Сергія Івановича «Середньовічні цивілізації Західної, Центральної та Південно-Східної Європи: досвід досліджень в українських землях Російської імперії (1804 – перша половина 1880-х рр.)», представленої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами) і списком наукових праць автора за темою дисертації.

Ви також маєте змогу завантажити автореферат дисертації.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА

ЛИМАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

 

УДК  94 (100) “653” : 930.1 (477) “1804/1885”

 

СЕРЕДНЬОВІЧНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ЗАХІДНОЇ, ЦЕНТРАЛЬНОЇ  ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ДОСВІД ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
(1804 – ПЕРША ПОЛОВИНА 1880-х рр.)

 

07. 00. 02 – всесвітня історія

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора історичних наук

Харків – 2010

 

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Харківській державній академії культури Міністерства культури і туризму України.

Науковий консультант:

доктор історичних наук, професор Сорочан Сергій Борисович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків.

Офіційні опоненти:

доктор історичних наук, професор Болгов Микола Миколайович, Бєлгородський державний університет (Російська Федерація), завідувач кафедри всесвітньої історії;

доктор історичних наук, професор Дятлов Володимир Олександрович, Чернігівський педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, проректор з наукової роботи, професор кафедри всесвітньої історії;

доктор історичних наук, професор Каплін Олександр Дмитрович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор кафедри історіографії, джерелознавства та археології.

З дисертацією можна ознайомитися в Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, площа Свободи, 4.

 

АНОТАЦІЇ

Лиман С. І. Середньовічні цивілізації Західної, Центральної та Південно-Східної Європи: досвід досліджень в українських землях Російської імперії (1804 – перша половина 1880-х рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07. 00. 02 – всесвітня історія. – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2009.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню раннього етапу розвитку медієвістики в Україні. В ній викладена авторська концепція зародження і становлення медієвістики, проблеми якої досліджувалися в епоху розквіту  історичної думки з урахуванням актуальності цивілізаційних проблем. На основі вивчення широкого комплексу середньовічних джерел, джерел з історії медієвістики, наукової літератури в дисертації розглядаються періодизація, центри медієвістики в Україні, процес підготовки кадрів, теоретичні й конкретно-історичні підходи вчених до ключових питань історії західноєвропейського, слов’янського, візантійського середньовіччя, що потребує їхнього спеціального історичного осмислення. Виявлено високий ступінь відповідності висновків медієвістів України змісту середньовічного наративу, переважно антизахідний характер їхніх цивілізаційних моделей. Спростовується існуюче уявлення про медієвістику, як про «чисту» науку, встановлено значний вплив на неї суспільно-політичних та ідеологічних факторів. Дисертація створена на історико-порівняльному аналізові, в якому дореволюційна медієвістика України розглядається як складова і дуже важлива частина загальноросійської й європейської історичної думки. Головний дослідницький актив медієвістики України на ранньому етапі її розвитку – 35 магістерських і докторських дисертацій, цілком чи частково присвячені історії середніх віків.

Ключові слова: середні віки, цивілізації, історія, медієвістика, медієвіст, феодалізм, хроніки, вищі навчальні заклади, Західна Європа, Візантія, зарубіжний Слов’янський світ, Україна.

 

Лиман С. И. Средневековые цивилизации Западной, Центральной и Юго-Восточной Европы: опыт исследований в украинских землях Российской империи (1804 – первая половина 1880-х гг.). – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени доктора исторических наук по специальности 07. 00. 02 – всемирная история. – Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина. – Харьков, 2009.

Диссертация посвящена комплексному исследованию раннего этапа развития медиевистики в Украине. В ней изложена авторская концепция зарождения и становления медиевистики, проблемы которой исследовались в эпоху расцвета исторической мысли с учётом актуальности цивилизационных проблем. На основе изучения широкого комплекса средневековых источников, источников по истории медиевистики, научной литературы в диссертации рассматриваются периодизация, центры медиевистики в Украине, процесс подготовки кадров, теоретические и конкретно-исторические подходы учёных к ключевым вопросам истории западноевропейского, славянского, византийского средневековья, что требует их специального исторического осмысления. Выявлены высокая степень соответствия выводов медиевистов Украины содержанию средневекового нарратива, преимущественно антизападный характер их цивилизационных моделей. Опровергается бытующее представление о медиевистике, как о «чистой» науке, установлено значительное влияние на неё общественно-политических и идеологических факторов. Диссертация построена на историко-сравнительном анализе, при котором дореволюционная медиевистика Украины рассматривается как составная и весьма важная часть общероссийской и европейской исторической мысли. Главный исследовательский актив медиевистики Украины на раннем этапе её развития – 35 магистерских и докторских диссертаций, целиком или частично посвящённых истории средних веков.

Ключевые слова: средние века, цивилизации, история, медиевистика, медиевист, феодализм, хроники, высшие учебные заведения, Западная Европа, Византия, зарубежный Славянский мир, Украина.

 

Liman S. I. Medieval civilizations of Western, Central and South Eastern Europe: an essay of their studies in Ukrainian lands of Russian Empire (1804 – first half of 1880s). – Manuscript.

Dissertation for scientific degree of Doctor of History, Specialty 07.00.02 – World history – V. N. Karazin Kharkiv National University. – Kharkiv, 2009.

The dissertation is devoted to a comprehensive study of the early stage of medievistics development in Ukraine. It presents the author’s concept of birth and formation of medievistics, whose problems were studied at the age of flourishing of historical thought with due consideration of topicality of civilization problems. On the basis of study of a vast diversity of medieval sources, sources on history of medievistics, scientific literature, the dissertation treats periodization, centers of medievistics in Ukraine, process of personnel training, theoretical and concrete historical approaches of scientists to key problems of history of West European, Slavic, Byzantine middle ages, which requires their special historical comprehension. The conclusions of Ukrainian medievists are shown to correlate with the contents of medieval narrative, mostly to anti-Western character of their civilization models. A widespread conception of medievistics as a “pure” science is refuted, it is shown to suffer a substantial influence of social-political and ideological factors. The dissertation is based on a comparative historical analysis, the Ukrainian pre-revolution medievistics being treated as an integral part of general Russian and European historical thought. The largest achievement of Ukrainian medievistics at the early stage of its development consists of 35 master’s and doctor’s dissertations, devoted fully or in part to the history of Middle Ages.

Key words: Middle Ages, civilizations, history, medievistics, medievist, feudalism, chronicles, universities, Western Europe, Byzantium, foreign Slavic world, Ukraine.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:

Індивідуальна монографія:

1. Лиман С. И. Идеи в латах: Запад или Восток? Средневековье в оценках медиевистов Украины (1804 – первая половина 1880-х гг.) / С. И. Лиман. – Х. : ХГАК, 2009. – 688 с.

Рецензії:

Войтович Л. В. [Рец.] / Л. В. Войтович // Вісник Харк. держ. акад. культури. – Х., 2009. – Вип. 25. – С. 178–183; Чувпило А. А. Трещина на компасе истории : шрам средневековья или позднейший бутафорский декор? [Рец.] / А. А. Чувпило // Східний світ. – 2009. – №3. – С. 208–211.

Навчальні посібники:

2. Історія західних та південних слов’ян (з давніх часів до ХХ ст.) : курс лекцій ; [за ред. В. І. Ярового]. – К.: Либідь, 2001. – 632 с. (У співавторстві з В. І. Яровим, І. І. Ілюшиним, П. М. Рудяковим, В. П. Шумило, авторський обсяг 4,3 д.а).

3. Історія зарубіжних слов’ян : програма та навч.-метод. матеріали. – Х. : ХДАК, 2004. – 45 с.

4. Історія середніх віків : програма та навч.-метод. матеріали. – Х.: ХДАК, 2004. – 50 с. (У співавторстві з С. Б. Сорочаном, авторський обсяг 1,5 д.а).

5. Історія середніх віків : навч.-метод. посіб. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2006. – 128 с. (У співавторстві з С. В. Д’ячковим, С. Б. Сорочаном, авторський обсяг 1,5 д.а).

Статті:

6. Лиман С. І. З історії німецької діаспори в Харкові у XIX ст.: проф. В. К.Надлер / С. І. Лиман // Схід–Захід. – Х., 1999. – Вип. 2. – С. 131–146.

7. Лиман С. І. Проблеми німецької історії та історіографії в працях харківських медієвістів у 1805–1885 рр.  / С. І. Лиман // Вісник Чернігівськ. держ. педагогіч. ун-ту. – 2002. – Вип.15. – С. 40–43.

8. Лиман С. І. Історія католицької церкви та папства у працях православних медієвістів України в 60–90-х рр. XIX ст. / С. І. Лиман // Науковий вісник  Ужгородськ. нац. ун-ту. – 2002. – Вип. 7. – С. 156–161.

9. Лиман С. І. Наукові та громадські зв’язки медієвістів України та зарубіжних слов’янських земель у 30–80-ті рр. XIX ст. / С. І. Лиман // Вісник Харк. держ. акад. культури. – Х., 2003. – Вип. 11. – С. 34–42.

10. Лиман С. І. Історія середньовічного міста в працях медієвістів України в 1805 – 1880-х рр. / С. І. Лиман // Науковий вісник Ужгородськ. нац. ун-ту. – 2003. – Вип. 9. – С. 201–209.

11. Лиман С. И. Византия в трудах историков украинских земель Российской империи в 1804–1874 гг. / С. И. Лиман, С. Б. Сорочан // Stratum-plus. – СПб., Кишенёв; Бухарест; Одесса, 2003–2004. – Вып. 5.: Мастера средневековья. – С. 485–508.

12. Лиман С. І. Англійська середньовічна історія та історіографія в працях медієвістів України XIX ст. / С. І. Лиман // Вісник Харк. держ. акад. культури. – Х., 2004. – Вип. 12–13. – С. 43–53.

13. Лиман С. І. Проблеми німецької історії й історіографії в працях медієвістів українських земель Російської імперії в 1805–1880-ті рр. / С. І. Лиман // Вісник Харк. держ. акад. культури. – Х., 2004. – Вип. 14. – С. 59–72.

14. Лиман С. І. Французька середньовічна історія та історіографія в працях медієвістів України в 1805 – 60-ті рр. XIX ст. / С. І. Лиман // Вісник Харк. держ. акад. культури. – Х., 2004. –  Вип. 15. – С. 49–60.

15. Лиман С. І. Історія середньовічної Франції в працях медієвістів українських земель Російської імперії в 70–80-ті рр. XIX ст. / С. І. Лиман // Вісник Харк. держ. акад. культури. – Х., 2005. – Вип. 16. – С. 16–29.

16. Лиман С. И.  Изучение истории Реформации и религиозных войн в трудах медиевистов Украины (1805 – первая половина 80-х гг. XIX в.) / С. И. Лиман // Древности. – Х., 2005. – С. 235–244.

17. Лиман С. И. Средневековая Флоренция в трудах историков украинских земель Российской империи  (1804–1885 гг.) / С. И. Лиман // Вісник Чернігівськ. держ. педагогіч. ун-ту. – Чернігів, 2006. – Вип. 34. – С. 78–83.

18. Лиман С. І. Історія середньовічної Іспанії в працях медієвістів українських земель Російської імперії в 1805–1880-ті рр. / С. І. Лиман // Вісник Харк. держ. акад. культури. – Х., 2006. – Вип. 17. – С. 62–71.

19. Лиман С. І. Середньовічна Венеція у творчості істориків України (1804–1885 рр.) / С. І. Лиман // Вісник Харк. держ. акад. культури. – Х., 2006. – Вип. 18. – С. 18–27.

20. Лиман С. И. История средневекового крестьянства и аграрных отношений в трудах медиевистов украинских земель Российской империи в 1805–1880-х гг. / С. И. Лиман // Россия и Украина: вместе или врозь? :  сб. науч. тр. – М., 2006. – С. 3–13.

21. Лиман С. И. Средневековые генуэзские поселения в Крыму в творчестве В. Н. Юргевича (1819–1898) / С. И. Лиман // Древнее Причерноморье : сб. статей, посвящённый 85-летию со дня рождения проф. П. О. Карышковского. – Одесса, 2006. – С. 124–129.

22. Лиман С. И. История Православной Церкви Византии в трудах учёных Киевской Духовной Академии в 60 – первой половине 70-х гг. XIX в. / С. И. Лиман // Иоасафовские чтения : материалы III междунар. научно-практической конф., 22–23 дек. 2005 г. – Белгород, 2006. – С. 212–220.

23. Лиман С.І . З історії харківської медієвістики в 60-х – першій половині 80-х рр. XIX ст.: професор А. М. Стоянов / С. І. Лиман // Науковий вісник Харк. держ. педагогіч. ун-ту. – Сер.: Історія та географія. – Х., 2006. – Вип. 21–22. – С. 39–43.

24. Лиман С. І. Реформатори католицької церкви XII–XV ст. в працях медієвістів України (1835–1885 рр.) / С. І. Лиман // Науковий вісник Ужгородськ. нац. ун-ту. – Сер.: Історія. – 2006. – Вип. 17. – С. 145–153.

25. Лиман С. И. Средневековая Италия в трудах медиевистов украинских земель Российской империи (1804–1885 гг.) / С. И. Лиман // Проблемы истории, филологии, культуры. – М. : Магнитогорск, 2006. – Вып. 16/1. – С. 338–358.

26. Лиман С. І. Середньовічна історія Хорватії в працях учених українських земель Російської імперії (1804 – перша половина 1880-х рр.) / С. І. Лиман // Науковий вісник Харк. держ. педагогіч. ун-ту. – Сер.: Історія та географія. – Х., 2006. – Вип. 24. – С. 45–54.

27. Лиман С. И. Византийская империя в трудах историков Харьковского университета (1804–1885 гг.) / С. И. Лиман, С. Б. Сорочан // Східний світ. – К., 2006. – №1. – С. 71–86.

28. Лиман С. І. Державна діяльність Людовика ХІ в працях медієвістів українських земель Російської імперії (1835–1885 рр.) / С. І. Лиман // Північне Причорномор’я і Крим у добу середньовіччя (ХIV–XVI ст.): Матеріали міжнар. наук. конф., 20-22 квітня 2006 р./ Кіровоградський держ. пед. ун-т. – Кіровоград, 2006. – С. 8–17.

29. Лиман С. І. Візантія і Русь у працях істориків українських земель Російської імперії в 1804–1874 гг. / С. І. Лиман, С. Б. Сорочан // Слов’янські обрії. – Вип. 1. – К., 2006. – С. 471–478.

30. Лиман С. И. [Рец.] / С. И. Лиман // Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2006. – №728. – С. 332–337 (Сорочан С. Б. Византийский Херсон (вторая половина VI – первая половина Х вв.). Очерки истории и культуры. – Ч. 1–2. – Х.: Майдан, 2005. – 1645 с).

31. Лиман С. И. История Второго Болгарского царства в трудах исследователей Украины (1835–1885) / С. И. Лиман // Дриновський збірник. – Х. : Софія, 2007. – Т. 1. – С. 96–103.

32. Лиман С. И. Харьковская юридическая школа медиевистики 1870-х гг. и Иван Петрович Сокальский (1829–1896) / С. И. Лиман // Культурна спадщина Слобожанщини. – Х., 2007. – Вип. 6. – С. 31–42.

33. Лиман С. И. Арабское средневековье: история и культура (опыт исследования в украинских землях Российской империи в 1804 – первой половине 1880-х гг.) / С. И. Лиман // Хазарский альманах. – К.; Х., 2007. – Т. 6. – С. 140–158.

34. Лиман С. И. Деятельность императора Юстиниана I в оценках исследователей украинских земель Российской империи (1804–1885) / С. И. Лиман, С. Б. Сорочан // Власть, общество и церковь в Византии : сб. науч. статей. – Армавир, 2007. – С. 239–257.

35. Лиман С. И. История Византии в творчестве киевского профессора Ф. А. Терновского (1838–1884) / С. И. Лиман, С. Б. Сорочан // Мир Византии : материалы междунар. науч. семинара. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2007. – С. 182–193.

36. Лиман С. И. История изучения Византии в южных губерниях Российской империи (1804–1874 гг.) / С. И. Лиман, С. Б. Сорочан // Вестник Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета. – М., 2007. – Серия II: История. История Русской Православной Церкви. – Вып. 4 (21). – С. 7–52.

37. Лиман С. І. Середньовічна історія Чехії в працях учених українських земель Російської імперії (1804 – перша половина 1880-х рр.) / С. І. Лиман // Вісник Харк. держ. акад. культури. – Х., 2007. – Вип. 19.  –  С. 21–32.

38. Лиман С. І. Історія середніх віків у творчості Д.І. Каченовського (1827–1872) / С. І. Лиман // Науковий вісник Харк. держ. педагогіч. ун-ту. – Сер.: Історія та географія. – Х., 2007. – Вип. 25–26. – С. 159–163.

39. Лиман С. І. Історія середньовічної Польщі в дослідженнях учених українських земель Російської імперії в 50–60-х рр. XIX ст. / С. І. Лиман // Вісник Харк. держ. акад. культури. – Х., 2007. – Вип. 20. – С. 40–49.

40. Лиман С. І. Історія середньовічної Сербії в дослідженнях учених українських земель Російської імперії в 1804 – першій половині 1880-х рр. / С. І. Лиман // Вісник Харк. держ. акад. культури. – Х., 2007. – Вип. 21. – С. 34–43.

41. Лиман С. И. Харьковский период научно-педагогической деятельности Александра Петровича Зернина (1821–1866) / С. И. Лиман, С. Б. Сорочан // Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2007. – №762. – С. 239–251.

42. Сорочан С. Б. Ф. А. Терновский (1838–1884) – исследователь истории Византии / С. Б. Сорочан, С. И. Лиман // Научные ведомости Белгородск. гос. ун-та. – Сер.: История, политология, экономика. – Белгород,  2007. – №1 (32). – С. 11–19.

43. Лиман С. И. Византийская империя в трудах историков Харьковского университета (1804–1917) / С. И. Лиман, С. Б. Сорочан // Дриновський збірник. –Х. : Софія, 2008. – С. 51–68.

44. Лиман С. І. Матеріали Відділу рукописів ЦНБ ХНУ як джерело для вивчення харківської медієвістики (1804 – перша половина 1840-х рр.) / С. І. Лиман // Вісник Харк. держ. акад. культури. – Х., 2008. – Вип. 23. – С. 29–37.

45. Лиман С. И. История средних веков в трудах харьковских исследователей (1804–1835 гг.) / С. И. Лиман // Древности: Историко-археологический сборник. – 2006–2008. – Х., 2008. – С. 170–182.

46. Лиман С. И. Кирилло-мефодиевская проблема в научном наследии И. В. Платонова (1803–1890) / С. И. Лиман // Харківський історіографічний збірник. – 2008. – Вип. 9. – С. 154–163.

47. Лиман С. І. Долучення матеріалів Відділу рукописів ЦНБ ХНУ як джерела для вивчення харківської медієвістики (середина 1840-х – перша половина 1880-х рр.) / С. І. Лиман // Вісник Харк. держ. акад. культури. – Х., 2008. – Вип. 24. – С. 27–35.

48. Лиман С. І. Василь Олексійович Більбасов як історик-медієвіст: киівський період його науково-педагогічної діяльності (1867–1871 рр.) / С. І. Лиман // Вісник Харк. держ. акад. культури. – Х., 2009. – Вип. 25. – С. 49–58.

49. Лиман С. И. Виктор Иванович Григорович как византинист: херсонско-одесский период его научно-педагогической деятельности (1864–1876) / С. И. Лиман, С. Б. Сорочан // Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2009. – № 852. – С. 293–303.

50. Лиман С. И. Харьковский период научно-педагогической и общественной деятельности Марина Дринова. Критическое прочтение источников / С. И. Лиман, С. Ю. Страшнюк // Сборник по случай 170-годишнината от рождението на проф. Марин Дринов / Българска Академия на науките; Институт по история. – София, 2009. – С. 52–71.

51. Лиман С. И. Влияние Восточного кризиса 1875-1878 гг. на тематику исследований по южнославянскому средневековью (На материалах украинских земель Российской империи) / С. И. Лиман // Дриновський збірник. – Х. : Софія, 2009. – Т. 3. – С. 142–154.

52. Лиман С. И. Византия в трудах историков Новороссийского (Одесского) университета (середина 60-х – первая половина 80-х гг. XIX в.) / С. И. Лиман, С. Б. Сорочан // Дриновський збірник. – Х.; Софія, 2009. – Т. 3. – С. 308–326.

53. Лиман С. И. История генуэзских владений в Крыму в трудах медиевистов Украины (30 – первая половина 80-х гг. XIX в. / С. И. Лиман // Древности. – 2008–2009. – Х., 2009. – С. 194–206.

54. Лиман С. И. Византия в трудах историков украинских земель Российской империи в 1874–1885 гг. / С. И. Лиман, С. Б. Сорочан // Stratum plus. – СПб.; Кишенёв; Одесса; Бухарест, 2005–2009. – Вып. 5. – С. 500–523.

Тези:

55. Лиман С. І. Британський музей і розвиток медієвістики в Україні в період, що передував XII Археологічному з’їзду у 1805–1902 рр. / С. І. Лиман // Восьмі Сумцовські читання : матеріали наук. конф., присвяченої 100-річчю XII Археологічного з’їзду. – Х., 2003. – С. 95–96.

56. Лиман С.И. Из истории зарождения отечественной медиевистики: проф. Харьковского университета А. П. Рославский-Петровский (1816–1872) / С. И. Лиман // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта: стан і перспективи : матеріали міжнар. наук. конф. ХДАК, 12–13 жовтня 2004 р. – Х., 2004. – С. 165–167.

57. Лиман С. И. История средневековой Италии в творчестве М. Н. Петрова (1826–1887) / С. И. Лиман // Людина, культура, техніка : матеріали VI міжнар. наук.-практич. конф., присвяченої 75-річчю Харк. нац. аерокосмічного ун-ту «ХАІ». – Х., 2005. – С. 92–93.

58. Лиман С. И. Преподование и изучение истории средних веков в работе Д. И. Багалея «Опыт истории Харьковского университета (По неизданным материалам)» / С. И. Лиман // Багаліївські читання в НУА. Д. І. Багалій про стан та шляхи розвитку української культури : програма і матеріали VII Багаліївських читань. – Х., 2006. – С. 56–58.

59. Лиман С. И. Византийское государство и императрица Феодора в оценках историков 50–70-х гг. XIX в. (Р. В. Орбинский и В. К. Надлер) / С. И. Лиман // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. НАУ «ХАI»  24–25 квітня 2007 р. – Х., 2007. – С. 53–54.

60. Лиман С. И. Д. И. Багалей и медиевистика в Украине в 1804 – первой половине 1880-х гг. / С. И. Лиман // Культура та інформаційне суспільство XXI ст. : матеріали наук. конф. молодих учених ХДАК, 24-25 квітня 2007 р. – Х., 2007. – С. 66–67.

61. Лиман С. І. Музейна діяльність Причорноморського регіону у 1850-ті – першій половині 1880-х рр. у контексті розвитку медієвістики (за матеріалами Державного архіву міста Севастополя) / С. І. Лиман // Чотирнадцяті Сумцовські читання : матеріали конф. «Музей і сучасність: актуальні проблеми музейної діяльності» 18 квітня 2008 р. – Х., 2008. – С. 16–17.

62. Лиман С. І. З історії харківської медієвістики 1830-1840-х рр.: Іван Олександрович Сливицький (1808-1874 (?)) / С. І. Лиман // П’ятнадцяті Сумцовські читання : зб. матеріалів конф., присвяченої 155-й річниці з дня народження видатного українського вченого, академіка  АН України М. Ф. Сумцова, 17 квітня 2009 р. / Харківськ. Історичний музей. – Х., 2009. – С. 21–23.

Автореферат

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.