sorochan kКандидат історичних наук,

старший викладач кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій,

керівник Українско-Італійського академічного центру Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

 

Біографічні данні:

2006-2010 Навчання на історичному факультеті ХНУ імені В.Н.Кразіна. Отримано диплом з відзнакою бакалавра історії.

2010-2011 Навчання в магістратурі історичного факультету ХНУ імені В.Н.Каразіна. Отримано диплом з відзнакою магістра історії.

2011-2014 Навчання в аспірантурі історичного факультету ХНУ імені В.Н.Каразіна (кафедра історії стародавнього світу та середніх віків).

2013-2014 Стажування за програмою Еразмус Мундус в Болонському Університеті (м.Болонья, м. Равена, Італія), Факультет культурної спадщини (Dipartimento di Beni culturali – DBC, ALMA MATER STUDIORUM – Università di Bologna)

2015 – Захист кандидатської дисертації:

Сорочан Е. С. Продовольствие, сырье и ремесленная продукция в Византии IV-IX вв.: профессиональная специализация в производстве и торговле: дис … канд. ист. наук: 07.00.02 – Защищена 13.03.2015 / Екатерина Сергеевна Сорочан . – Харьков, 2014 . – 318 с.: ил. – Библиогр.: с.211-289 (932 назв.) . – На рус. яз.

 

Контактна інформація:

e-mail: esorochan@yandex.ua
https://scholar.google.com.ua/citations?user=8JDQgLcAAAAJ&hl=uk&authuser=1
https://www.researchgate.net/profile/Kateryna_Sorochan

 

Статті у спеціалізованих наукових виданнях України та іноземних держав:

 1. Сорочан Е. С. О специализации в торговле древесиной в Византии IV–IX вв. / Е. С. Сорочан // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – Вип. 10. – С. 49-55.
 2. Сорочан Е. С. О терминологии и профессиональной специализации в области торговли домашним скотом в Византии IV–IX вв. / Е. С. Сорочан // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – Вип. 11. – С. 64-72.
 3. Сорочан Е. О благовониях, парфюмерии, лекарствах и красителях как ремесленной продукции и их специализации в Византии IV–IX вв. / Е. Сорочан // Актуальні питання вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – Вип. 12. – С. 52-60.
 4. Сорочан Е. О специализации в сфере производства и торговли кожаными изделиями и обувью в Византии IV–IX вв. / Е. Сорочан // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – С. 35-40.
 5. Сорочан Е. Об изделиях из стекла как предмете ремесла и торговли в Византии в IV–IX вв. / Е. Сорочан // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – Вип. 14. – С. 53-61.
 6. Сорочан Е. С. О керамических изделиях как ремесленной продукции и их специализации в Византии IV–IX вв. / Е. С. Сорочан // Дриновський збірник. Дриновский сборник. – Харьков; София: Академическое издательство имени проф. Марина Дринова, 2012. – Т. 5. – С. 214-222.
 7. Сорочан К. О специях как элементе повседневной ромейской кухни / К. Сорочан // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – Вип. 15. – С. 31-38.
 8. Сорочан К. С. Про культові речі як предмет торгівлі у Візантії в IV–IX ст. / К. С. Сорочан // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. Кам’янець-Подільський: П. П. «Медобори 2006», 2012. – Т. 22: На пошану професора П. С. Лаптіна. – С. 422-429.
 9. Сорочан К. С. Про ювелірів та їхню спеціалізацію в Візантії IV–IX ст. / К. С. Сорочан // Археологія. – К., 2013. – № 1. – C. 85-96.
 10. Сорочан Е. Византийские пряности как элемент повседневной ромейской кухни / Е. Сорочан // Научные ведомости Белгородского государственного университета: История, политология, экономика, информатика. – Белгород: НИУ «БелГУ», 2013. ‑ №8(151). ‑ Вып. 26. – С. 34-40.
 11. Сорочан Е. С. Изделия из металла в Византии IV‒IX вв. как ремесленная продукция: специализация производства и торговли (на примере византийского Крыма и других провинций империи) / Е. С. Сорочан // Вестник Университета Дмитрия Пожарского. – М., 2014. – № 1: Город: история и культура. – C. 256-265.

Статті у збірниках наукових робіт, матеріали та тези конференцій:

 1. Сорочан Е. С. О торговле древесиной как предмете специализации в Византии IV–IX вв. / Е. С. Сорочан // Каразінські читання (історичні науки). Матеріали 60-ї міжнародної наукової конференції 20 квітня 2007 р. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – С. 288-289.
 2. Сорочан Е. С. О шкурах и кожах как предмете сырьевого рынка и торговой специализации в Византии IV–IX вв. / Е. С. Сорочан // Кондаковские чтения II. Проблемы культурно-исторических эпох. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2008. – С. 266-269.
 3. Сорочан Е. С. О специализации в торговле домашним скотом в Византии в IV–IX вв. / Е. С. Сорочан // Древнее Причерноморье. – Одесса: ФЛП «Фридман А. С.», 2008. – Вып. 8. – С. 351-357.
 4. Сорочан Е. С. О терминологии и профессиональной специализации в области торговли домашним скотом в Византии IV–IX вв./ Е. С. Сорочан // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 61-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених. – Харків: Видавництво ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. – С. 271-272.
 5. Сорочан Е. С. Византийский «хлеб насущный» / Е. С. Сорочан // Классическая и византийская традиция. 2008: Материалы II Международного научного семинара молодых ученых, аспирантов, студентов. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2008. –С. 80-107.
 6. Сорочан Е.О керамических изделиях как ремесленной продукции и ее специализации в Византии IV–IX вв./ Е. Сорочан // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи: Матеріали VII Міжнародної студентської наукової археологічної конференції / Інститут археології НАН України, Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, Інститут археології та стародавньої історії Північного Лівобережжя. – Чернігів: Сіверянська думка, 2009. – С. 194-195.
 7. Сорочан Е.К вопросу о византийском термине мирепс (o myrepsos) Е. Сорочан // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 62-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – С. 305-306.
 8. Сорочан Е. С. О византийских плетеных изделиях IV–IX вв. / Е. С. Сорочан // Классическая и византийская традиция. 2009. – Белгород, Изд-во БелГУ, 2009. – С. 158-160.
 9. Сорочан Е. С. Кожаные изделия и обувь как предмет ремесленной продукции и торговли в Византии IV–IX вв. / Е. С. Сорочан // Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології. – Одеса, 2010. – С. 213-215.
 10. Сорочан Е. О специализации в сфере производства и торговли кожаными изделиями и обувью в Византии IV–IX вв./ Е. Сорочан // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 63-ї міжнародної наукової конференції. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – С. 319-320.
 11. Сорочан Е. С. О культовых вещах как предмете ремесленной продукции в Византии в IV–IX вв. / Е. С. Сорочан // Кондаковские чтения III. Человек и эпоха: античность – Византия – Древняя Русь. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2010. – С. 213-219.
 12. Сорочан Е. С. О мыле как предмете ремесленной продукции и торговли в Византии IV–IX вв. / Е. С. Сорочан // Проблемы истории и культуры средневекового общества. Тезисы докладов ХХХ всероссийской конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Курбатовские чтения». – Санкт-Петербург: КультИнформПресс, 2011. – С. 226-229.
 13. Сорочан Е. О пряностях как элементе повседневной ромейской кухни/ Е. Сорочан // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 65-ї міжнародної наукової конференції. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – С. 144-145.
 14. Сорочан Е. С. К проблеме светильника и свечи в свете торговли Византии IV–IX вв./ Е. С. Сорочан // Классическая и византийская традиция – 2012. Материалы VI Международной научной конференции. – Белгород, 2012. – С. 214-219.
 15. Сорочан Е. О культовых вещах как составной части ассортимента византийской торговли IV–IX вв. / Е. Сорочан // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 66-ї міжнародної наукової конференції. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 93-95.
 16. Сорочан Е. С. Предметы культа в жизни и торговле Византии (IV–IX вв.). / Е. С. Сорочан // «Византийская мозаика» / Ред. проф. С. Б. Сорочан; сост. А. Н. Домановский. – Харьков: Майдан, 2013. – С. 129-138 (Нартекс. Byzantina Ukrainensia. Supplementum.
 17. Сорочан Е.С. Писчий материал и книги как предмет рінка в Византии IV-IX вв. // Восточная Европа в древности и средневековье. Письменность как элемент государственной структуры. XXVIII Чтения пам. чл.-корр АН СССР В.Т.Пашуто. – М.: Институт всеобщей истории, 2016 – С. 261-265.