liman

Історик-медієвіст, фахівець з історії медієвістики в Україні в ХІХ – на початку ХХ ст.; історик міжнародного туризму. Доктор історичних наук (2010), професор (2010).

Народився  у с. Міндерла Сухобузимського району Красноярського краю в родині військовослужбовця (22.05.1966).Трудову діяльність розпочав лаборантом СШ №1 (м. Омськ, 1983-1984 рр.). Одночасно в 1983-1984 рр. – студент заочного відділення історичного факультету Омського державного університету. 1984-1986 рр. – служба в Прикордонних військах. В 1986-1990 рр. – студент історичного факультету Харківського державного університету  ім. О.М. Горького (нині – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна).

Після закінчення з відзнакою ХДУ в 1990-1993 – в аспірантурі того ж університету. 1993-1994 – старший викладач кафедри всесвітньої історії Харківського державного педагогічного інституту (нині – Харківський національний педагогічний університету) ім. Г.С. Сковороди. В 1994 р. в Дніпропетровському державному університеті захистив кандидатську дисертацію на тему: «Медієвістика в Україні в кінці XIX– на початку ХХ ст..» (наук. керівник – канд. іст. наук., доц. Митряєв А.І.). В 2010 р. в Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна захистив докторську дисертацію на тему: «Середньовічні цивілізації Західної, Центральної та Південно-Східної Європи: досвід досліджень в українських землях Російської імперії (1804 – перша половина 1880-х рр.)» (наук. консультант – доктор іст. наук., проф. Сорочан С.Б).

З 1994 р. працює в Харківському державному інституті культури (з 1997 р. – у Харківській державній академії культури): старший викладач, з 1997 р. – доцент кафедри всесвітньої історії  і музеології (з 1998 р. – кафедри історії України та музеєзнавства, з 2009 р. – кафедри музеєзнавства та пам’яткознавства), в 2006-2009 – докторант, в 2010 – професор. З 2013 р. – завідувач кафедри туристичного бізнесу ХДАК.

Викладає курси: «Історія середніх віків», «Побут та менталітет європейців у добу хрестових походів», «Історія туризму», «Міжнародний туризм», «Символіка народів світу», «Сучасна історія зарубіжних країн».

Входить до складу ряду редколегій періодичних наукових видань та збірників наукових праць: «Науковий вісник Дипломатичної академії України» (Київ), «Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології (Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, «Нартекс. Byzantina Ukrainensis» (Харків) та ін.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій Д 64.051.10 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна зі спеціальності «історія України, всесвітня історія». Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій Чернігівського національного педагогічного університету К 78.053.01 зі спеціальності «історія України, всесвітня історія».

Коло наукових інтересів – розвиток вітчизняної медієвістики в XIX– напочатку XX ст.; історія міжнародного туризму.  Брав участь у більше ніж 60 міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, конгресах й симпозіумах. Автор і співавтор близько 160 наукових, науково-методичних та навчальних праць (монографії – 1, статей – 111, тез доповідей – 23, курсів лекцій – 2, навчально-методичних посібників – 19).

E-mail: limans@ukr.net

Головні твори:

 • Історія західних і південних слов’ян (з давніх часів до ХХ ст.) : курс лекцій / Яровий В.І., Ілюшин І.І., Лиман С. І. Рудяков П.М. За ред. В.І. Ярового. – К. : Либідь, 2001. – 632 с.
 • Лиман С. И., Сорочан С. Б. Византийская империя в трудах историков Харьковского университета (1804–1885 гг.) // Східний світ. – К., 2006. – № 1. – С. 71 – 86.
 • Лиман С. И. История Православной Церкви Византии в трудах учёных Киевской Духовной Академии в 60 – первой половине 70-х гг. XIX в. // Иосафовские чтения: Материалы  ІІІ Междунар. научно-практической конф., 22 – 23 дек. 2005 г. – Белгород, 2006. – С. 212–220.
 • Лиман С. И., Сорочан С. Б. Византия в трудах историков украинских земель Российской империи в 1804–1874 гг. // Stratum-plus. – СПб.; Кишенёв; Бухарест; Одесса. – 2003–2004. – Вып. 5.: Мастера средневековья. – С. 485–508.
 • Історія середніх віків : навч.-метод. посібник / Укладачі: Д’ячков С. В., Лиман С. І. , Сорочан С. Б. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2006. – 128 с.
 • Лиман С. И. [Рец.] // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – №728. – Вып. 38. – Х., 2006. – С. 332–337 (Сорочан С. Б. Византийский Херсон (вторая половина VI – первая половина Х вв.). Очерки истории и культуры. – Ч. 1–2. – Х.: Майдан, 2005. – 1645 с).
 • Лиман С. И. История Второго Болгарского царства в трудах исследователей Украины (1835–1885)  // Дриновський збірник. – Х.; Софія, 2007. – Т. 1. – С. 96–103.
 • Лиман С. И., Сорочан С. Б. Византийская империя в трудах историков Харьковского университета (1804–1917)  // Дриновський збірник. – Харків-Софія, 2008. – С. 51–68.
 • Лиман С. И. Идеи в латах: Запад или Восток? Средневековье в оценках медиевистов Украины (1804 – первая половина 1880-х гг.). – Х.: ХГАК, 2009. – 688 с.
 • Лиман С. И., Сорочан С. Б. Византия в трудах историков украинских земель Российской империи в 1874–1885 гг. // Stratum plus. – СПб.; Кишенёв; Одесса; Бухарест, 2009. – Вып. 5. : Русское время : 2005 – 2009. – С. 500–523.
 • Лиман С. И. Историята на Първото българско царство в трудове и учебни курсове на украински изследователи (XIX – началото на XX в.) // Списание на Българската академия на науките. – София, 2010. – №5. – С. 8–17.
 • Лиман С. И.  В цветах порфиры и “греческого огня”: летопись растерзанного величия. – Рец. на учебник: Войтович Л., Домановський А., Козак Н., Лильо І, Мельник М., Сорочан С., Файда О. Історія Візантіїї. Вступ до візантиністики / За ред. С. Б. Сорочана і Л. В. Войтовича. – Львів: Вид-во “Апріорі”, 2011. – 880 с.; іл. // Методичний вісник історичного факультету. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 2012. – № 10. – С. 136–142.
 • Лиман С.И. Харьковская школа Кирилло-Мефодианы (60-80-е гг. XIX в.) // Дриновський збірник. – Х.; Софія, 2012. – Т. 5. – С. 230-239.
 • Лиман С. И. Прищур строки в ромейский полдень: Византия эпохи Македонской династии в оценках историков Харьковского университета (XIX – начало XX вв.) // Нартекс. Byzantina Ukrainensis. – Т. 2. ‛Pωμαĩος: Сборник статей к 60-летию проф. С. Б. Сорочана. – Х., 2013. – С. 206–226.
 • Лиман С. И. История Византийской империи в творчестве приват-доцента Харьковского университета Е. А. Черноусова (1869-?) // Иресиона. Античный мир и его наследие. – Белгород, 2015. – Вып. 4. Сборник научных трудов к 50-летию проф. Н. Н. Болгова. – С. 241-248.
 • Лиман С. И. История средних веков в творчестве профессора императорского Харьковского университета Ильи Фёдоровича Тимковского (1773-1853) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – №1145. – Сер. Історія. – Вип. 50. – Х., 2015. – С. 170–178.
 • Лиман С.И. История средневековой Церкви в творчестве профессора императорского Харьковского университета А.С. Лебедева (1833-1910) // Кондаковские чтения – V. Античность – Византия – Древняя Русь / Отв. ред.-сост. Н.Н. Болгов. – Белгород: НИУ «БелГУ», 2016. – С. 193-204.

Література про С .І. Лимана:

 • Олашин М. Лиман Сергій Іванович // Українські історики: Біобібліографічний довідник. – К., 2010. – Вип. 3. – С. 165-166.
 • Войтович Л. В. Рецензія на монографію: С.И. Лиман. Идеи в латах: Запад или Восток? Средневековье в оценках медиевистов Украины (1804 – первая половина 1880-х гг.) // ВісникХарк. держ. акад. культури. – Х., 2009. – Вип. 25. – С. 178–183.
 • Чувпило А. А. Трещина на компасе истории : шрам средневековья или позднейший бутафорский декор? [Рец.] // Східний світ. – 2009. – №3. – С. 208–211.
 • Козлітін В.Д. Рецензія на монографію: С.И. Лиман. Идеи в латах: Запад или Восток? Средневековье в оценках медиевистов Украины (1804 – первая половина 1880-х гг.). – Х.: ХГАК, 2009. – 688 с. // Збірник наукових праць Харківського державного педагогічного університету: Серія “Історія та географія”. – Х., 2010. – Вип. 38. – С. 228–230.
 • Волосник Ю.П. Первое исследование раннего этапа отечественной медиевистики.[Рец.] // Історичний архів. Наукові студії. – Миколаїв, 2010. – Вип. 4. – С. 122–124.
 • Сергій Іванович Лиман // Харківська державна академія культури: до 85-річчя з дня заснування: монографія / В.М. Шейко та ін. – Х., 2015. – С. 40-41.
 • Лиман Сергій Іванович // Праці викладачів та співробітників Харківської державної академії культури (2009-2013) : бібліографічний покажч. : Уклад.: С.В. Євсєєнко, О.М. Левченко, О.С. Хижна. – Х., 2015. – С. 150–153.
 • Лиман Сергій Іванович // Історики-медієвісти сучасної України : довідник / Уклад. О. Б. Головко. – Кам’янець-Полільський : Кам’янець-Полільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – С. 39.