Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. = St. Sophia in Kyiv: Byzantium. Rus’. Ukraine. Вип. V: збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження акад. Федора Івановича Успенського (1845–1928) / Від. ред. д. іст. наук, проф. Ю.А. Мицик; упорядники Д.С. Гордієнко, В.В. Корнієнко. – К., 2016. – 464 с.

sophia_51

ЗМІСТ

До 170-ліття з дня народження Федора Успенського

Корнієнко В. З листування Федора Успенського з київськими істориками (Іваном Лучицьким, Володимиром Іконниковим, Миколою Петровим, Тимофієм Флоринським) …7

Корнієнко В. До історії “Київської Старовини” (листи Федора Успенського до Олександра Лашкевича) …57

Корнієнко В. З листування Федора Успенського з київськими археологами (Володимиром Антоновичем та Вікентієм Хвойкою) …62

Музичко О. Внесок Ф. Успенського у становлення одеської школи візантологів наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ ст. …69

Корнієнко В. З листування Федора Успенського з харківськими вченими (Дмитром Багалієм та Володимиром Саввою) …173

Корнієнко В. З історії видавничої діяльності Руського археологічного інституту в Константинополі (лист Федора Успенського до Ернста фон Штерна) …180

Корнієнко В. Складна дорога до Петрограда (листи Федора Успенського до Володимира Вернадського та Агатангела Кримського) …183

Корнієнко В. З листування між Федором Успенським та Дмитром Гордєєвим …187

Пучков А. Федір Успенський про останні місяці Тимофія Флоринського: Київ, лютий–травень 1919 року …194

Грушевський М. [Рец.:] Ф.И. Успенский, История Византийской империи. Том первый. Издание Брокгауз-Ефрон. С.-Пб. (без року), ст. XIX+872 in 4. Цена 22 руб. …201

Гордієнко Д. Федір Успенський: бібліографічний покажчик …205

Гордієнко Д. “Известия Русского археологического института в Константинополе” (1896–1912, т. I–XVI). Покажчик змісту …229

Гордієнко Д. Часопис “Анналы” (Петроград 1922–1924, вып. I–IV). Покажчик публікацій з давньої та середньовічної історії …239

Статті. Замітки. Публікації.

Нікітенко Н. “День народження” Софії Київської: давність і сьогодення …243

Борщак І. Домонгольська Рутенія, Україна й Росія / пер. з франц. З. Борисюк …258

Епітафія Василя ІІ / публ. та пер. з грецької Д. Гордієнка …264

Нікітенко М. Золотий пояс Шимона як сакральний модуль Успенського собору Києво-Печерського монастиря …266

Калєчиц І. Фрагменти абеток у графіті полоцької Спасо-Преображенської церкви …275

Комарницький А. На шляху до новаторства: ікона Богоматері Великої Панагії та київська традиція мозаїчних зображень Оранти …282

Марголіна І. До питання про некрополь Кирилівської церкви в Києві …301

Біднов В. Дзвони / публ. та ред. Д. Гордієнка …308

Ткачук В. Годинники в Київській митрополії XVI–XVIІI ст. …332

Яницька П. Картина “Марія Магдалина” зі збірки Національного художнього музею Республіки Білорусь: походження та датування …364

Корнієнко В. Нова знахідка двох графіті XVII ст. у головному вівтарі Софії Київської …375

Яковлів А. Україна в географії Бусенґольта з р. 1677/1682 / публ. та ред. Д. Гордієнка …379

Домановська М. Презентації візантиністичних студій на ХІІ археологічному з’їзді (сторінка історії першого наукового форуму в Харкові) …381

Гордієнко Д. Володимир Січинський як епіграфіст …391

Січинський В. Старі надписи в церквах Маковиці (Свідки нашої народної мови з XVII–XVIII століття) / публ. та ред. Д. Гордієнка …395

Січинський В. Українські епіграфічні пам’ятки / публ. та ред. Д. Гордієнка …397

Січинський В. Важлива українська епіграфічна пам’ятка / публ. та ред. Д. Гордієнка …400

 Рецензії. Огляди

Гордієнко Д. Aut Bene, Aut Nihil: Л.В. Матвеева, Византинист Фёдор Успенский (1845–1928), К. 2013, 244 с. …403

Гордієнко Д. Таємниці гробниці Ярослава Мудрого (за результатами досліджень 2009–2011 рр.), Н.М. Нікітенко, В.В. Корнієнко, І.Є. Марголіна, Н.М. Куковальська, Б.В. Михайличенко; за наук. ред. Н.М. Нікітенко та В.В. Корнієнка, К. 2013, 174 с., іл. …410

Маврін О. Новий видавничий проект Національного заповідника “Софія Київська”: Збірка “Відродження пам’яток”, ч. 1 (2016) 220 с. …415

Гордієнко Д. Н.М. Нікітенко, Бароко Софії Київської, К. (Либідь) 2015, 272 с.: іл. …422

Гордієнко Д. Політична думка українського середньовіччя: О.Б. Киричок, Писемність як політичний феномен: зміст, атрибути, форми репрезентації (на прикладі дослідження писемної спадщини Київської Русі), К. (Український Центр духовної культури) 2016, 331 с. …430

Бібліографія

Гордієнко Д. Публікації з української медієвістики та візантиністики на сторінках часопису “Україна: українознавство і французьке культурне життя” (ч. 1–10, Париж 1949–1953) …442

Список скорочень …449

Contents …450

CONTENTS

The 170th Anniversary Since the Birth of Fedir Uspensky

Kornienko V. From the Fedir Uspensky’s Correspondence with Kyiv’s Historians (Ivan Luchytsky, Volodymyr Ikonnikov, Mykola Petrov and Timothy Florinsky) …7

Kornienko V. On the History of the “Kyiv Antiquity” (“Київська Старовина”) (Fedir Uspensky’s Letters to Olexander Lashkevych) …57

Kornienko V. From the Fedir Uspensky’s Correspondence with Kyiv’s Archaeologists (Volodymyr Antonovych and Vincent Khvoika) …62

Muzychko O. Fedir Uspensky Contribution to the Establishment of the Byzantinist School of Odessa in the late 19th – the First Third of the 20th …69

Kornienko V. From the Fedir Uspensky’s Correspondence with Kharkiv’s Scholars (Dmytro Bagalij and Volodymyr Savva) …173

Kornienko V. From the History of Publishing Activities of the “Russian Archaeological Institute in Constantinople” (a Letter of Fedir Uspensky to Ernst von Shtern) …180

Kornienko V. The Heavy Way to Petrograd (Letters of Fedir Uspensky to Volodymyr Vernadsky and Agatangel Krymsky) …183

Kornienko V. From the Correspondence between Fedir Uspensky and Dmytro Gordyeyev …187

Puchkov А. Fyodor Uspensky about the Last Months of Timothy Florinsky: Kyiv, February–May 1919 …194

Hrushevsky M. [Revew:] Ф.И. Успенский, История Византийской империи. Том первый (F.I. Uspensky. History of Byzantine Empire. Vol. I). Издание Брокгауз-Ефрон. С.-Пб. (без року), ст. XIX+872 in 4. Цена 22 руб. …201

  1. Gordiyenko. Fedir Uspensky: Bibliographic Index …205
  2. Gordiyenko. “Bulletin of the Russian Archaeological Institute in Constantinople” (1896–1912, t. I–XVI). Index of contents …229
  3. Gоrdiyenko. Magazine “ANNALY“ (“АННАЛЫ”) (Petrograd 1922–1924, Vol. I–IV). An Index of Publications on Ancient andMedieval History …239

Articles. Notes. Publications.

Nikitenko N. A “Birthday” of St. Sophia in Kyiv, Old Time and Today …243

Borschchak I. Pre-Mongol Ruthenia, Ukraine and Russia / trans. from French by Z. Borysiuk …258

Epitaph of Basil II / publ. and trans. from Greek by D. Gordiyenko …264

Nikitenko M. Golden Belt of Shimon as a Sacred Module of the Assumption Cathedral of Kyiv-PecherskMonastery …266

Kalechits І. Fragments of the alphabet in graffiti of Polotsk Transfiguration Church …275

Komarnytsky A. On the Way to Innovation: the Icon of Our Lady the Great Panagia And a Kyivan Tradition ofMosaic Images of Orans …282

Margolina I. Concerning the Necropolis of St. Cyril’s Church in Kyiv …301

  1. Bidnow. Bells / рubl. and edited by D. Gordiyenko …308

Tkachuk V. Clocks in theKyivMetropolis in the 17th and 18th Сenturies …332

Yanytska P. The Painting “Mary Magdalene” From the Collection of the National ArtMuseum of Belarus: Origin and Dating …364

Kornienko V. A New Finding of Two Graffiti of the 17th in the main altar of St. Sophia in Kyiv …375

Yakovliv A. Ukraine in the Geography of Boussingault of the 1677/1682 / рubl.ed and edited by D. Gordiyenko …379

Domanovska M. The XII Archaeological Congress and Byzantine study in Kharkiv …381

Gordiyenko D. Volodymyr Sichinsky as Epigraphist …391

Sichinsky V. Old Inscriptions in Churches of Makovytsa (The Witnesses of Our National Language From 17–18 centuries) / рubl. and ed. by D. Gordiyenko …395

Sichinsky V. Ukrainian Epigraphic Monuments / рubl. and ed. by D. Gordiyenko …397

Sichinsky V. An Important Ukrainian Epigraphic Monument / рubl. and ed. by D. Gordiyenko ….400

Reviews

Gordiyenko D. Aut Bene, Aut Nihil: Л.В. Матвеева, Византинист Фёдор Успенский (1845–1928), К. 2013, 244 с. (L.V. Matveeva, Byzantinist Feder Uspensky (1845–1928), K. 2013, 244 p.) …403

Gordiyenko D. Таємниці гробниці Ярослава Мудрого (за результатами досліджень 2009–2011 рр.), Н.М. Нікітенко, В.В. Корнієнко, І.Є. Марголіна, Н.М. Куковальська, Б.В. Михайличенко; за наук. ред. Н.М. Нікітенко та В.В. Корнієнка, К. 2013, 174 с., іл. (Secrets of the Yaroslav the Wise Grave (based on the studies of 2009–2011), N.M. Nikitenko, V.V. Kornienko, I.Ye. Marholina, N.M. Kukovalska, B.V. Mykhajlichenko; edit. By N.M.Nikitenko, V.V.Kornienko, K. 2013, 174 p.; ill.) …410

Mavrin O. A New Publishing Project of the National Conservation Area “St. Sophia in Kyiv”: Book “Відродження пам’яток”, ч. 1 (2016) 220 с. (“The Monuments Revival”, vol. 1 (2016) 220 p.) …415

Gordiyenko D. Н.М. Нікітенко, Бароко Софії Київської, К. (Либідь) 2015, 272 с.: іл. (N.M. Nikitenko, Baroque of St. Sophia in Kyiv, K. (Lybid) 2015, 272 p.; ill.) …422

Gordiyenko D. Political Thought of the Ukrainian Middle Ages: О.Б. Киричок, Писемність як політичний феномен: зміст, атрибути, форми репрезентації (на прикладі дослідження писемної спадщини Київської Русі), К. (Український Центр духовної культури) 2016, 331 с. (O.B. Kyrychok, Writing as a Political Phenomenon: the Content, Attributes, Representation Forms (on the Example the Study of the Written Heritage of Kyivan Rus’), K. (Ukrainian Center for Spiritual Culture) 2016, 331 p.) …430

 Bibliography

Gordiyenko D. Publication of the Ukrainian Medieval and Byzantine Studies on the Pages of the magazine “Ukraine: Ukrainian Studies and French Cultural Life” (“Україна: українознавство і французьке культурне життя”) (no. 1–10, Paris 1949–1953) ….442

List of Abbreviations …449

З питань придбання збірки звертатись в Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського або до упорядників.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.