Сорочан С. Б. Торгівля у Візантії IV-IX віків. Структура і організація механізмів обміну

23 жовтня 1998 о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.10 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук у Харківському державному університеті за адресою: 310077, м. Харків, майдан  Свободи, 4, ауд. IV-65 відбувся захист дисертації Сорочана Сергія Борисовича «Торгівля у Візантії IV-IX віків. Структура і організація механізмів обміну», представленої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами) і списком наукових праць автора за темою дисертації.

Ви також маєте змогу завантажити автореферат дисертації.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СОРОЧАН Сергій Борисович

 

УДК 940.1:658.713.5 «04/08»

 

ТОРГІВЛЯ У ВІЗАНТІЇ IV-IX ВІКІВ
Структура і організація механізмів обміну

07.00.02 – Всесвітня історія

 

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора історичних наук

Харків – 1998

 

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків Харківського державного університету, Міністерство освіти України.

Офіційні опоненти:

доктор історичних наук, професор Чічуров Ігор Сергійович, Московський державний університет, завідувач кафедри стародавніх мов історичного факультету;

доктор історичних наук Івакін Гліб Юрійович, Інститут археології НАН України, провідний науковий співробітник;

доктор історичних наук, професор Чувпило Олександр Олександрович, Харківський державний університет, в.о. завідувача кафедри нової та новітньої історії.

Провідна установа: Національний університет ім.Т.Шевченка (м. Київ), кафедра історії стародавнього світу та середніх віків.

З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського державного університету (310077, м. Харків, майд. Свободи, 4).

АНОТАЦІЇ

Сорочан С. Б. Торгівля у Візантії IV-IX віків. Структура і організація механізмів обміну. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.02. – Всесвітня історія. Харківський державний університет, Харків, 1998.

Основні положення дисертації відбивають ті аспекти організаційної системи торгівлі Візантії за епохи переходу від пізньої античності до середньовіччя, які зрідка приваблювали увагу спеціалістів або відрізняються суперечністю трактовок. Зібрані матеріали дозволяють по-новому подивитись на усталені уявлення про кризове, дезурбанізаційне становище візантійського ранньосередньовічного суспільства. Вивчення всього континуума та інфраструктури місць торгівлі (ринкових майданів, торговельно-ремісничих кварталів та рядів, майстерень, крамниць, готелів, складів, ярмарків та ін.) говорить про їх розвиненість, вказує на порівняно високий рівень механізмів обміну, що проходили довгу, поступову перебудову на новий лад. У дисертації просліджується зв’язок цих змін з просторовими структурами господарства греко-римського міста перших віків н.е. і робиться висновок про континуїтетний характер процесів, що відбувалися у візантійській економіці.

Ключові слова: Візантія, організація торгівлі, місця торгівлі, місто, пізня античність, раннє середньовіччя, континуїтет.

 

Сорочан С. Б. Торговля в Византии IV – IX веков. Структура и организация механизмов обмена. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02. – Всемирная история. Харьковский государственный университет, Харьков, 1998.

Основные положения диссертации отражают те аспекты организационной системы торговли Византии в эпоху перехода от поздней античности к средневековью, которые редко привлекали внимание специалистов или отличаются спорностью трактовок. Собранные материалы позволяют по-новому взглянуть на устоявшиеся представления о кризисном, дезурбанизационном состоянии византийского раннесредневекового общества. Изучение всего континуума и инфраструктуры мест торговли (рыночных площадей, торгово-ремесленных кварталов и рядов, мастерских, лавок, гостиниц, складов, ярмарок и пр.) говорит об их развитости и указывает на сравнительно высокий уровень механизмов обмена, проходивших длительную, постепенную перестройку на новый лад. В диссертации прослеживается связь этих изменений с пространственными структурами хозяйства греко-римского города первых веков н.э. и делается вывод о континуитетном характере протекавших процессов.

Ключевые слова: Византия, организация торговли, места торговли, город, поздняя античность, раннее средневековье, континуитет.

 

Sorochan S. B. Trade in Byzantium in IV-IX centuries. Structure and organization of the exchange mechanisms. – Manuscript.

Thesis for the doctor in history scientific degree according to the speciality 07.00.02 – World History. Kharkov State University, Kharkov, 1998.

The fundamental developments of the thesis reflect those aspects of the byzantine trade organizational structure in the transition period of the late antiquity to the middle ages, which are rarely referred by the specialists and distiquished with the debatable consideration. Compiled data permit to consider this problem in some new aspects as to the deep rooted vision of the byzantine early middle ages society being in the state of crisis and disurbanization condition. The study of the whole continua and the infrastructure of the places of trade (market places, market-trade quarters and rows, workshops, shops, hotels, ware houses, fairs, etc.) testifies about its development and points to the comparatively high level of the exchange mechanism, undergoing long gradual transition to the mode. The connections of these changes with the spacious economic structure in Greek-Rome towns of the first centuries in A.D. are being considered and the conclusion about the continuum character of the going processes was done.

Key words: Byzantium, trade organization, the places of trade, town, late antiquity, early middle ages, continuum.

Основні положення дисертації відбиті в наступних публікаціях:

Монографії

1. Византия IV-IX веков: этюды рынка. Структура механизмов обмена. – Харьков: АО «Бизнес Информ», 1998. – 452 с; ил.

2. Экономические связи античных городов Северного Причерноморья в I в. до н.э. – V в. н.э. (на материалах Херсонеса). – Харьков: Вища школа, 1989. – 136 с; ил. (Співавт.: Кадєєв В.І.).

Статті

1. Экономические связи Херсонеса со скифо-сарматским населением Крыма в I в. до н.э. – V в. н.э. // Античные государства и варварский мир. – Орджоникидзе: Северо-Осетинский гос. университет им. К.Л.Хетагурова, 1981. – С.26-37.

2. Про так звані рубчасті світильники з Херсонеса II Археологія. – 1982. – № 38. – С.43–50.

3. Западнопонтийские светильники ІІ – VI вв. из Херсонеса // Вестник Харьковского университета,- 1983. – № 238: История и культура досоциалистических формаций. – С. 94-100. (Співавт.: Шевченко А.В.).

4. Светильники в погребальном обряде античных городов Северного Причерноморья // Античная культура Северного Причерноморья. – К.: Наукова думка, 1984. – С. 147-156. (Співавт.: Зубарь В.М.).

5. Економічні зв’язки Херсонеса Таврійського з заходом в I ст. до н.е. – V ст. н.е. // Археологія. – 1985. – № 50. – С. 9–18.

6. Египетские и сирийские светильники первых веков из Херсонеса // Вестник Харьковского университета. – 1985 – № 268: История СССР и зарубежных стран. – С. 95-100. (Співавт.: Кадсєв В.І.).

7. Новый погребальный комплекс II-IV вв. н.э. и экономическое развитие Херсонеса // Античная культура Северного Причерноморья в первые века нашей эры – К.: Наукова думка, 1986. – С. 101-129. (Співавт.: Зубарь В.М.).

8. Античные светильники из Тиры // Античные древности Северного Причерноморья. -К.. Наукова думка, 1988. -С. 115-133. (Співавт.: Сон Н.О.).

9. Херсонес і Західний Понт: проблема контактів // Археологія. – 1989. – № 4. – С. 91–102. (Співавт.: Кадєєв В.І.).

10. Навершие архиерейского жезла с надписью // Вестник Харьковского университета. – 1992. – № 362. – История. – Вып. 25. – С. 90–96. (Співавт.: Матанцева Т.О.).

11. О политической роли и идейной ориентации торгово-ремесленного населения Византии в эпоху иконоборчества // Вестник Харьковского университета. – 1992. – № 363. – История. – Вып. 26. – С. 92–101.

12. Мифы и реалии херсонесского хлебного экспорта // Древности 1994. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Харьков: АО «Бизнес Информ», 1994. – С. 66–72.

13. Организация гостиничной службы в ранней Византии // Античность и средневековье Европы: Межвуз. сб. науч. тр. – Пермь,1994. – С. 167–175.

14. К вопросу о посреднической торговле в Византии VII-IX вв. // Вестник Харьковского университета. – 1994. – № 385. – История. – Вып. 28. – С. 67–76.

15. Типологія торговельно-ремісничих асоціацій Візантії VII – IX ст. // Археологія. – 1995. -№1. – С. 34-46.

16. О торгово-экономической политике Византии в Таврике VII-IX вв. // Проблемы археологии древнего и средневекового Крыма. – Симферополь: Таврия,1995. – С. 114–122.

17. Случайность или система? Раннесредневековый византийский «меркантилизм» // Древности 1995. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Харьков: АО «Бизнес Информ», 1995. – С. 122–132.

18. О торгово-экономической политике Византии в Нижнем Подунавье в VII-X вв. // Болгарский ежегодник. – Харьков; София, 1996. – Т.2. – С. 60–78.

19. О роли военного фактора в судьбе византийского города в «темные века» // Античность и средневековье Европы: Межвуз. сб. науч. тр. – Пермь, 1996. – С. 186–198.

20. Новые данные о положении Херсонеса Таврического в IV – первой половине VII вв. н.э. // Древности степного Причерноморья и Крыма. – Запорожье: ЗГУ, 1996. – С. 123–131. (Співавт.: Зубарь В.М.).

21. К вопросу об уменьшении вместимости византийских грузовых кораблей в «темные века» // Древности 1996. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Харьков: АО «Бизнес Информ», 1997. – С. 74–82.

22. Оn the Problem of the Social Stratification of Merchants in the Byzantine Empire of the Seventh-Ninth Centuries // Acts, 18* International Byzantine Congress, Selected Papers: Main and Communications, Moscow, 1991. Vol.2: History, Archaeology, Religion and Theology. – Sheperdstown, 1997. – P. 109–115.

23. Товарные склады в раннесредневековой Византии (IV – IX вв.) // Вісник Харківського державного університету. – 1997. – № 396. – Історія. – Вип. 29. – С. 14-24.

24. Понятие «прибыль» и размеры торгово-ремесленных доходов в раннесредневековой Византии // Античный мир. Византия. К 70-летию профессора В. И. Кадеева. – Харьков: АО «Бизнес Информ», 1997. – С. 300–319.

Тези доповідей

1. Экономические связи Херсонеса Таврического с Балканами (I в. до н.э. – VI в. н.э.) // Народно-демократические революции и развитие славянских стран по пути социализма. X Всесоюзная научная конференция историков-славистов 30 января – 1 февраля 1985 г. – Харьков, 1985. – С. 156-157.

2. Херсонес в системе константинопольской торговли IV – первой половины VII вв. // Проблемы исследования античного и средневекового Херсонеса 1888 – 1988 гг. – Севастополь, 1988. – С.104-107.

3. Северное Причерноморье и Фракия в I – VI веках н.э.: проблема контактов (на материалах Херсонеса) // Дриновские чтения, посвященные 150-летию со дня рождения Марина Дринова. – Харьков, 1988. – С. 60-61. (Співавт.: Кадєєв В.І.).

4. Структура торговых пунктов в ранней Византии // Проблеми історії та археології давнього населення Української РСР. XX Республіканська конференція, Одеса, жовтень 1989 р. – К.: Наукова думка, 1989. – С. 215-216.

5. Светильники Тиры // Проблемы исследований античных городов. III науч. чтения, посвящ. памяти проф. В.Д.Блаватского, январь 1987. – М.,1989. – С. 114-115. (Співавт.: Сон Н.О.).

6. Проблемы организации торговли ранней Византии в болгарской историографии // Болгаристика в системе общественных наук: опыт, уроки, перспективы. Вторая всесоюзная конференция по болгаристике (II Дриновские чтения). – Харьков, 1991. – С. 181-182.

7. Организация контроля за купечеством в сфере внешней торговли Византии VII-IX вв. // Международные связи в средневековой Европе. Научные доклады и сообщения всесоюзного научного семинара (25 – 27 апреля 1991 г.). – Запорожье, 1991. – С. 19-21.

8. Торговцы в социальной структуре византийского общества VII – IX вв. // XVIII Международный конгресс византинистов. Резюме сообщений. – М.,1991. – Т.2 (L-Z). – С.1093- 1094.

9. О понятии «спекуляция» в раннесредневековой Византии // История и археология Слободской Украины. Всеукраинская конференция, посвященная 90-летию XII Археологического съезда. – Харьков, 1992. – С. 195–196.

10. К проблеме государственного контроля над торгово-ремесленными организациями раннесредневековой Византии // Международные отношения и государственные структуры в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе в IV – XVIII вв. Материалы научной конференции. – Запорожье, 1993. – С.95–100.

11. К вопросу о роли городской площади в раннесредневековой Византии // Вторая Кубанская археологическая конференция. Тезисы докладов. – Краснодар, 1993. – С.92–94.

12. 06 элементах меркантилизма в торгово-экономической политике Византии VII-IX вв. // Международ, конф. «Византия и народы Причерноморья и Средиземноморья (IV- IX вв.)». Тезисы докладов. – Симферополь, 1994. – С. 70–71.

13. Источники о византийских городах Фракии в «темные века» // III Дриновские чтения. Проблемы источниковедения, историографии истории и культуры Болгарии, истории болгаристики. -Харьков, 1994. – С. 28-29.

14. Об организации наземных торговых перевозок в Византии VII – IX вв. // Проблемы археологии, древней и средневековой истории Украины. Тезисы докладов. – Харьков, 1995. – С. 109-110.

15. К сведениям Ибн-Хордадбеха о городах ар-Рума // На честь заслуженого діяча науки України А.П.Ковалівського (1895 – 1969 рр.): Тези Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження. – Харків, 1995. – С. 51-53.

16. Корреляция торговых и политических интересов Византии в Крымской Готии VIІ-ІX вв. // Культуры степей Евразии второй половины I тысячелетия н.э. Международная научная археологическая конференция. – Самара, 1995. – С. 79–81.

17. К вопросу о планировке и функциях улиц раннесредневековых византийских городов // Проблемы истории и археологии Украины. К 140-летию со дня рождения Д.И.Багалея. – Харьков, 1997. – С. 65.

18. Общественные византийские бани: «феномен наличия» // Византия: кумуляция и трансляция культур. IX науч. Сюзюмовские чтения. – Екатеринбург, 1997. – С. 55-57.

19. Об экспортных возможностях херсонесского виноделия // Херсонес в античном мире. Историко-археологический аспект. Международная научная конференция. – Севастополь, 1997. – С. 112-113.

20. Об обстоятельствах и времени преобразования фемы Климаты в фему Херсон // Культуры степей Евразии второй половины I тысячелетия н.э. (вопросы хронологии). II Международная археологическая конференция. – Самара, 1997. – С. 58-60.

Завантажити автореферат

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.