Жданович О. П. Аріанство в суспільно-політичному житті Римської імперії (кін. ІІІ ст. – 325 р.)

11 грудня 2006 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.001.01 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349) відбувся захист дисертації Жданович Олесі Петрівни «Аріанство в суспільно-політичному житті Римської імперії (кін. ІІІ ст. – 325 р.)», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами) і списком наукових праць автора за темою дисертації.

Ви також маєте змогу завантажити автореферат дисертації.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

ЖДАНОВИЧ ОЛЕСЯ ПЕТРІВНА

 

УДК 273.91 213(37):(1-44)

 

АРІАНСТВО В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ
ЖИТТІ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
(кін. ІІІ ст. – 325 р.)

 

07.00.02 – всесвітня історія

 

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук

Київ-2006

 

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Науковий керівник:

доктор історичних наук, доцент Ставнюк Віктор Володимирович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків.

Офіційні опоненти:

доктор історичних наук, професор,член-кореспондент НАН України Котляр Микола Федорович, Інститут історії України НАН України, головний науковий співробітник відділу історії України середніх віків і раннього нового часу;

кандидат історичних наук Зелінський Андрій Леонідович, Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України, в.о. старшого наукового співробітника відділу історіографії та джерелознавства.

Провідна установа: Дипломатична Академія України при МЗС України.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58).

 

Анотація

Жданович О. П. Аріанство в суспільно-політичному житті Римської імперії (кін. ІІІ ст. – 325 р.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006.

У дисертації розглядається аріанство в суспільно-політичному житті Римської імперії наприкінці ІІІ – у першій чверті IV ст. Основна увага приділена визначенню місця аріанства у процесі релігійно-ідеологічних пошуків у римському суспільстві на початку IV ст., встановленню впливу “аріанської суперечки” на політичне і церковне життя Римської імперії, а також з’ясуванню ролі аріанського віровчення у розбудові християнської православної Церкви. Зазначено, що аріанство являло собою антитринітарне вчення, сформоване під впливом адоптианістичних ідей Павла Самосатського і Лукіана та теорії субординаціонізму Орігена. Проаналізовано причини виникнення “аріанської суперечки” та засоби її розв’язання. У ході дослідження встановлено значний вплив вчення Арія на політичне життя імперії, з’ясовано роль імператора Константина у подоланні внутрішньоцерковної кризи. Спростовано традиційний погляд на аріанство, як на єресь, натомість наголошено на комплексному підході до вивчення даного явища. Визнано позитивний вплив аріанства та “аріанської суперечки” на еволюцію християнської Церкви.

Ключові слова: аріанство, “аріанська суперечка”, антитринітаризм, адоптианізм, християнство, ідеологічні пошуки, римське суспільство, Римська імперія.

Аннотация

Жданович О. П. Арианство в общественно-политической жизни Римской империи (кон. III в. – 325 г.). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – всемирная история. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2006.

В диссертации рассматривается арианство в общественно-политической жизни Римской империи в конце ІІІ – в первой четверти IV в. Основное внимание автор уделяет определению места арианства в процессе религиозно-идеологических исканий в римском обществе в начале IV в., влияния “арианского спора” на политическую и церковную жизнь Римской империи, а также обозначению роли арианского вероучения в обустройстве христианской православной Церкви. Арианство представляло собой антитринитарное учение, которое возникло под влиянием идей адоптианизма Павла Самосатского и Лукиана, а также теории субординационизма Оригена. Автор анализирует причины возникновения “арианского спора” и способы его решения, устанавливает значительное влияние учения Ария на политическую жизнь империи, а также в ходе исследования определяет роль императора Константина в разрешении внутрицерковного кризиса. Диссертант опровергает традиционный взгляд на арианство исключительно как на церковную ересь и подчеркивает необходимость комплексного подхода к изучению данного явления. В результате делается вывод о позитивном влиянии арианства на эволюцию христианской Церкви.

Арианство возникло в результате неудовлетворенности идеологических потребностей римского общества за счет ортодоксального христианства. В восточных провинциях империи достаточно влиятельным было наследие античной философской мысли; там пользовались популярностью различные вероучения и религиозные культы. Это обусловило то, что именно на востоке Римского государства возникло и распространилось арианство.

“Арианский спор” возник на почве внутрицерковных догматических исканий и борьбы за власть в Александрийской Церкви. Пресвитер Арий отстаивал позиции христиан с античным менталитетом. Это были, как правило, горожане, имевшие хорошее классическое образование, которые стремились осмысливать догматы христианства, исходя из логических рассуждений. Напротив, сторонники епископа Александра воспринимали учение Христа как аксиому, не пытаясь вникнуть в смысл некоторых положений. В процессе становления Церкви и разработки единой догматической основы некоторые спорные моменты необходимо было решить. Сложность заключалась в том, что за арианским взглядом на тринитарный вопрос стояла опасность возродить учение Павла Самосатского, ранее осужденное Церковью как еретическое. Кроме того, и Александр не хотел терять власть в епархии. Все это привело к возникновению так называемого “арианского спора”, которому суждено было сыграть судьбоносную роль в истории христианской Церкви.
В ходе исследования рассмотрено огромное значение Никейского собора в разрешении “арианского спора” и становления христианской Церкви. Показана роль императора Константина в решении спорных моментов в государственной идеологической институции, каковой являлась христианская Церковь.

Ключевые слова: арианство, “арианский спор”, антитринитаризм, адоптианизм, христианство, идеологические искания, римское общество, Римская империя.

 

Annotation

Zhdanovich O. P. Arianism in social and political life of the Roman Empire (the end of the III century – 325). – Manuscript.

The Ph.D. thesis intended to obtain scientific grade of candidate of science (history). World history – 07.00.02 – Kyiv National University by Taras Shevchenko – Kyiv, 2006.

The research reviews Arianism in social life and politics of the Roman Empire at the close of the III century and the first quarter of the IV century.  The main consideration was given to the spotting of the Arianism within the process of religiously ideological search in the roman society at the beginning of the IV century, ascertainment of the “Arianism dispute” effect on politics and church life of the Roman Empire and clarification of Arianism religious doctrine role in the development of Christian Orthodox church. It’s pointed out, that Arianism was an antitrinitar study formed by the effect of adoptions ideas of Paul Samosatsky and Lukian and subordination theories of Origen. The causes of “Arianism dispute” arising were analyzed along with means of its solution. It was clarified through the research that there was an impact of Aria’s study of a great extent on the politics of Empire, also the role of Constantine in managing the church crises was determined too. The traditional view on the Arianism was disproved, it is emphasized on the complex approach to the study of this phenomena. The positive effect of the Arianism and “Arianism dispute” was approved on the evolution of Christian Church.

Key words: arianism, “Arianism dispute”, antitrinitarism, adoptianism, christianity, ideological searches, Roman society, Roman empire.

 

Публікації, що відображають основні положення дисертації:

1. Вплив ідей адоптианізму на формування аріанського вчення // Український історичний збірник. – 2002 (Випуск 5). – Київ, 2003. – С. 28-40.

2. До питання про причини “аріанської суперечки” у Римській імперії // Український історичний збірник. – 2003 (Випуск 6). – Київ, 2004. – С. 9-20.

3. Політика римського імператора IV ст. Константина І Великого стосовно аріанства // Історико-географічні дослідження в Україні. Збірка наукових праць. Число 8. – Київ, 2005. – С. 266-279.

4. Проблема висвітлення аріанства в джерелах // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць: У двох частинах – Київ,  2005. – Число 12. – Част. 2. – С. 280-291.

Публікації, що додатково відображають основні положення дисертації:

1. Місце аріанства в суспільно-політичному житті Римської імперії на початку IV століття // Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості”. – Донецьк, 2003. – С. 66-68.

2. Еволюція церковно-державних взаємин у ранній Візантії (IV ст.) // Матеріали ІІІ-ї Всеукраїнської конференції “Від духовних джерел Візантії до сучасної України”. – Київ, 2003. – С. 21-24.

3. Зарождение православия и становление Византийской империи // Омония. – № 37. – 2002.

4. Император Константин Великий // Хронос. – № 1. – Январь, 2003.

Автореферат

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.